• petak, 12. jul 2024.
In­ve­sti­ci­je ”po­je­la” so­ci­ja­la
Ekonomija
0 Komentara

In­ve­sti­ci­je ”po­je­la” so­ci­ja­la

28. jun 2011. godine

Goran Vuković

Če­ste pri­med­be opo­zi­ci­je, ko­je se mo­gu ču­ti na skup­štin­skim za­se­da­nji­ma, idu u pri­log to­me da, po pi­ta­nju in­ve­sti­ci­o­nih za­hva­ta, rum­ska op­šti­na ”dre­ma”, eko­nom­sko-po­li­tič­kim reč­ni­kom ka­za­no – stag­ni­ra. S dru­ge stra­ne, po­zi­ci­ja kao svo­je adu­te is­ti­če sta­bil­nost bu­dže­ta, funk­ci­o­ni­sa­nje bez kre­di­ta, do­bar so­ci­jal­ni pro­gram. Da li je, kao što obič­no u ži­vo­tu bi­va, isti­na ne­gde na sre­di­ni, pi­ta­li smo ovih da­na pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Ru­ma Go­ra­na Vu­ko­vi­ća.

Ne­po­sred­ni po­vod za ovaj raz­go­vor su naj­no­vi­ji pla­no­vi če­škog ”Mi­ta­sa”, ko­ji je u pro­ce­su pri­va­ti­za­ci­je ku­pio ”Ru­ma­gu­mu”, da zna­čaj­ni­je pro­ši­ri pro­iz­vod­nju, što će pro­iz­ve­sti i no­va rad­na me­sta za Ru­mlja­ne.

 

Ovih da­na vo­đe­ni su in­ten­ziv­ni raz­go­vo­ri sa pred­stav­ni­ci­ma ”Mi­ta­sa” – če­mu se Ru­ma mo­že na­da­ti?

Po­zna­to je da smo na po­sled­njoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne usvo­ji­li do­ku­ment – ”Auten­tič­no tu­ma­če­nje Ge­ne­ral­nog pla­na Ru­me”, to će u ve­li­koj me­ri ubr­za­ti ce­lu ovu stvar oko ”Mi­ta­sa”. Čel­ni­ci ove kom­pa­ni­je su nam uka­za­li na svo­je pla­no­ve u na­red­noj go­di­ni. Reč je o pro­ši­re­nju pro­iz­vod­nih ka­pa­ci­te­ta za ne­kih de­set hi­lja­da kva­dra­ta, s tim u ve­zi je i do­pu­na asor­ti­ma­na – to je ra­di­jal­ni pro­gram za pr­vu ugrad­nju ve­li­kih svet­skih pro­iz­vo­đa­ča po­ljo­pri­vred­nih ma­ši­na. Mi­sli se na pne­u­ma­ti­ke na­me­nje­ne po­ljo­pri­vred­noj pro­iz­vod­nji, a sve to uklju­ču­je 215 no­vih rad­nih me­sta. Bez ovog ”Auten­tič­nog tu­ma­če­nja Ge­ne­ral­nog pla­na” oni ne bi mo­gli do­bi­ti lo­ka­cij­sku do­zvo­lu već bi če­ti­ri do pet me­se­ci če­ka­li na iz­ra­du pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je.

 

Zna­či li to da su, ka­da je o no­vim in­ve­sti­ci­ja­ma reč, stva­ri kre­nu­le s ”mr­tve tač­ke”?

Ne bih se slo­žio da do sa­da ni­je bi­lo ma­njih ili ve­ćih in­ve­sti­ci­o­nih pro­je­ka­ta. Na­bro­ja­ću ne­ke – 24. ju­na u Pla­ti­če­vu se otva­ra po­gon – kon­fek­ci­o­ni­ra­nje ka­blo­va za kuć­ne apa­ra­te. Po­gon otva­ra slo­ve­nač­ki ”Ka­bleks” i up­sli­će oko 40 rad­ni­ka, uglav­nom je reč o žen­skoj rad­noj sna­zi. Usko­ro u Ru­mi po­či­nje i pro­iz­vod­nja bi­ci­ka­la – 27. ju­na pr­vi bi­ci­kli kre­ću iz Ho­lan­di­je, u Ru­mi će se ra­di­ti mon­ta­ža. Za po­če­tak, ov­de će ra­di­ti 18 rad­ni­ka. U po­sled­njih par me­se­ci, u po­go­nu ”Klu­za” pro­iz­vo­di­će se obu­ća, vla­snik Žar­ko Ko­jić za­po­slio je 120 rad­ni­ka. Ove je­se­ni u Hrt­kov­ci­ma po­či­nje pro­iz­vod­nja pe­la­ta, od­no­sno ogrev­nog ma­te­ri­ja­la, gde će se za­po­sli­ti 30-ak lju­di. Vla­snik po­go­na je iz Fran­cu­ske, isti onaj ko­ji će u ovom se­lu gra­di­ti fa­bri­ku hra­ne za kuć­ne lju­bim­ce. U to­ku su za­vr­šni ra­do­vi na po­go­nu u Ni­kin­ci­ma u ko­me će se od­vi­ja­ti pro­iz­vod­nja par­ke­ta, naj­ve­ći deo iz­vo­zi­će se u Ru­si­ju a na ovim po­slo­vi­ma će ra­di­ti 40 do 50 rad­ni­ka. Do 15. av­gu­sta za­vr­ši­će se mon­ta­žni vr­tić u ko­ji će mo­ći da se sme­sti sto­ti­nak ma­li­ša­na. Ra­do­vi na iz­grad­nji no­vog de­či­jeg vr­ti­ća su u za­vr­šnoj fa­zi, do je­se­ni će sve bi­ti go­to­vo, a to pod­ra­zu­me­va 200 no­vih me­sta za rum­ske ma­li­ša­ne.

 

”Rum­ska pe­tlja” još uvek če­ka in­ve­sti­to­re?

Mo­ra­mo se po­mi­ri­ti s tim da in­ve­sti­to­ri još uvek ra­di­je bi­ra­ju lo­ka­ci­je na ko­ji­ma već po­sto­je po­go­ni. Što se ti­če ”Rum­ske pe­tlje”, elek­trič­ni kabl je po­lo­žen, tu je put, tu je vo­da – in­ve­sti­to­ri mo­gu da poč­nu da gra­de. Usvo­ji­li smo i od­lu­ku po ko­joj da­je­mo be­ne­fi­te oni­ma ko­ji će za­po­sli­ti no­ve rad­ni­ke. Ru­ma je ušla u krug op­šti­na ko­je su do­bi­le mak­si­mal­ni iz­nos sred­sta­va od Mi­ni­star­stva  eko­no­mi­je – če­ti­ri do de­set hi­lja­da evra za sva­ko rad­no me­sto.

 

Šta je sa ba­ze­nom?

Ko­nač­no je za­vr­šen pro­je­kat, svi pa­pi­ri su tu. Oče­ki­va­li smo da će i Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja po­dr­ža­ti ovaj naš pro­je­kat, ali oni još ni­su od­lu­či­va­li o fi­nan­si­ra­nju pro­je­ka­ta za ovu go­di­nu. Mi će­mo kre­nu­ti u po­stu­pak jav­ne na­bav­ke za iz­bor iz­vo­đa­ča ra­do­va, na je­sen po­či­nju gru­bi gra­đe­vin­ski ra­do­vi, na pro­le­će sle­di fi­niš: do sle­de­ćeg le­ta Ru­ma će ima­ti olim­pij­ski ba­zen.

 

Na po­čet­ku man­da­ta bi­lo je vi­še op­ti­mi­zma?

Na­rav­no. Kri­za je za­hva­ti­la sve, po­ku­ša­va­mo da je ubla­ži­mo kroz so­ci­jal­na da­va­nja. Ima­li smo jav­ne ra­do­ve, za­po­šlja­va­nja, sti­pen­di­je za 150 stu­de­na­ta. Ta ulo­že­na sred­stva, to je ne­što što se ne vi­di, što je išlo na uštrb ve­ćih in­ve­sti­ci­ja, ali ta­ko mo­ra u ovom te­škom vre­me­nu.

K. Ku­zma­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: