• ponedeljak, 24. jun 2024.
Fa­bri­ka sa hi­lja­du za­po­sle­nih
Ekonomija
0 Komentara

Fa­bri­ka sa hi­lja­du za­po­sle­nih

2. jun 2011. godine

Dragan Tadić, generalni direktor

Pe­to­go­di­šnji­ca uspe­šnog ra­da “Eaton Electric” doo u Sr­bi­ji, ko­ji ob­u­hva­ta pro­iz­vod­ni po­gon u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i pro­da­ju u Be­o­gra­du, obe­le­že­na je 17. ma­ja u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Na pri­god­noj pro­sla­vi oku­pi­li su se pred­stav­ni­ci Kom­pa­ni­je “Eaton”, po­slov­ni sa­rad­ni­ci, kup­ci, do­ba­vlja­či, pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i dru­gi.

Na­i­me, pre pu­nih pet go­di­na, ma­ja 2006. go­di­ne, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je fir­ma “Mo­el­ler Electric” otvo­ri­la ma­li po­gon u kom je ra­di­lo 15 za­po­sle­nih. Broj  rad­ni­ka se po­ve­ća­vao, iz­gra­đe­na je no­va fa­bri­ka, a 2008. go­di­ne do­šlo do in­te­gra­ci­je ove fir­me sa “Eaton Elec­tri­com” u či­jem po­go­nu sa­da ra­di oko 1.000 za­po­sle­nih.

Obilazak fabrike

– Od ma­le fa­bri­ke po­sta­li  smo bit­na ka­ri­ka u lan­cu kor­po­ra­tiv­nog si­ste­ma kom pri­pa­da­mo. “Eaton” kor­po­ra­ci­ja ove go­di­ne pro­sla­vlja 100 go­di­na uspe­šnog po­slo­va­nja i ve­li­ko je za­do­volj­stvo što smo deo to­ga. Kom­pa­ni­ja ima 70. 000 za­po­sle­nih u 150 ze­ma­lja, a  Srem­ska Mi­tro­vi­ca je va­žna tač­ka na kor­po­ra­tiv­noj ma­pi – iz­ja­vio je di­rek­tor Ta­dić, do­da­ju­ći da su je plan pro­ši­re­nje pro­iz­vod­nje. U za­čet­ku je pro­iz­vod­nja HA-KA  gar­ni­tu­ra na ko­joj je an­ga­žo­va­no 10 rad­ni­ka  sa po­ve­ća­njem pro­iz­vod­nje otvo­ri­će se mo­guć­nost ve­ćeg za­po­šlja­va­nja.

Ina­če, u “Eaton Electric” doo pro­iz­ve­du go­di­šnje iz­me­đu 20 i 30 mi­li­o­na auto­mat­skih osi­gu­ra­ča, a 97 od­sto svo­je pro­iz­vod­nje pla­si­ra­ju na evrop­sko tr­ži­šte.

Gradonačelnik Nedimović sa direktorom Tadićem

Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić je po­zdra­vlja­ju­ći skup, iz­ra­zio  ve­li­ko  za­do­volj­stvo što pri­su­stvu­je  pe­to­go­di­šnji­ci uspe­šnog ra­da pr­ve grin­fild in­ve­sti­ci­je u ovom gra­du ko­ja je, po bro­ju za­po­sle­nih, po­sta­la naj­ve­ći po­slo­da­vac ne sa­mo u Mi­tro­vi­ci već i ši­re.

– Sle­di otva­ra­nje no­vih pro­iz­vod­nih obje­ka­ta. Već od 1. ju­na ita­li­jan­ska “La­mes grup” po­či­nje svo­ju pro­iz­vod­nju u okvi­ru “Fi­ja­to­ve” ko­o­pe­ra­ci­je. No­va rad­na me­sta su ono na če­mu će­mo  in­si­sti­ra­ti i ra­di­ti. Za­jed­no sa lju­di­ma u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi  uči­ni­ću sve da in­ve­sti­ci­ja po­put “Eatona” bu­de još vi­še – re­kao je gra­do­na­čel­nik  Ne­di­mo­vić na pro­sla­vi.

Prezentacija etno nasleđa Srema

Za­po­sle­ni su po­vo­dom go­di­šnji­ce sem lanč pa­ke­ta do­bi­li i pri­god­ne po­klo­ne od svo­je fir­me. Pro­sla­va  u “Eaton Elec­tri­cu ” doo ob­u­hva­ti­la je i pri­god­nu pre­zen­ta­ci­ju  et­no na­sle­đa Sre­ma, u sklo­pu ko­je su pred­sta­vlje­na tra­di­ci­o­nal­na srem­ska je­la, pi­ća, med, ko­la­či i ru­ko­tvo­ri­ne.

S.Đa­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: