• subota, 30. septembar 2023.
Dr­ža­va pod­sti­če raz­voj
Ekonomija
0 Komentara

Dr­ža­va pod­sti­če raz­voj

23. jun 2011. godine

Branislav Nedimović

Sremska Mitrovica – Na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je do­ne­ta no­va ured­ba o pod­sti­ca­nju in­ve­sti­ci­ja ko­ja ure­đu­je i oblast sub­ven­ci­ja za otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta. Pre­ma od­red­ba­ma ove ured­be Srem­ska Mi­tro­vi­ca se na­šla u gru­pi gra­do­va i op­šti­na ko­je će mo­ći da ra­ču­na­ju na znat­no ve­ća ne­go ra­ni­je, tač­ni­je za sko­ro tri pu­ta ve­ća za otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, sa­zna­je­mo od gra­do­na­čel­ni­ka Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ća.

– Srem­ska Mi­tro­vi­ca će po­sta­ti još za­ni­mlji­vi­ja in­ve­sti­to­ri­ma sa sub­ven­ci­ja­ma ko­je su sa­da od­re­đe­ne na su­me od 5.000 do 10. 000 evra po rad­nom me­stu. Na ove po­god­no­sti mo­že da ra­ču­na sa­mo 15 lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va. Po­red in­du­strij­ske zo­ne ko­ja pred­sta­vlja ne­ku vr­stu kom­pa­ra­tiv­ne pred­no­sti, nje­ne opre­mlje­no­sti, lo­gi­sti­ku ko­ju pru­ža lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ovo će bi­ti zna­ča­jan do­pri­nos za  raz­vo­ju in­ve­sti­ci­ja u na­red­nom pe­ri­o­du u na­šoj sre­di­ni – ko­men­ta­ri­še  mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik.

Ovom ured­bom je re­gu­li­sa­no da će sub­ven­ci­je u obla­sti auto­mo­bil­ske in­du­stri­je i in­for­ma­tič­ke de­lat­no­sti bi­ti naj­ve­će i da će iz­no­si­ti 10.000 evra po rad­nom me­stu. To će po­mo­ći no­voj kom­pa­ni­ji ko­ja do­la­zi u Mi­tro­vi­cu “Li­mes gru­pi” jer se ona ba­vi pro­iz­vod­njom auto­mat­skih za­tva­ra­ča za auto­mo­bi­le.

– Mi će­mo se tru­di­ti da mak­si­mal­no is­ko­ri­sti­mo ovu pri­li­ku. Pri­me­ra ra­di “Me­tal­fer”, “Sir­mi­jum stil”, “Me­ler”  ima­li su sub­ven­ci­je od 2.000 evra po otvo­re­nom rad­nom me­stu. Po­ve­ća­nje sub­ven­ci­ja sva­ki in­ve­sti­tor ko­ji na­me­ra­va da ov­de do­đe i ula­že mo­že sa­svim pri­stoj­no da re­a­li­zu­je svo­je in­ve­sti­ci­je – oce­naa je Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ća.

S.Đ.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: