• ponedeljak, 22. jul 2024.
Di­plo­me fran­cu­skog je­zi­ka
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Di­plo­me fran­cu­skog je­zi­ka

22. jun 2011. godine


Priredba i diplome

Sremska Mitrovica – Oko 60 po­la­zni­ka ško­le fran­cu­skog je­zi­ka ko­ju or­ga­ni­zu­ju Grad­ska upra­va za obra­zo­va­nje i Fond “Ata­na­si­je Stoj­ko­vić” uz po­dr­šku Fran­cu­skog kul­tru­nog cen­tra No­vi Sad do­bi­lo je di­plo­me za uspeh u uče­nju. Di­plo­me su im uru­či­le nji­ho­ve pro­fe­so­ri­ce Go­ra­na Pro­da­no­vić i Ne­da Pe­ri­šić Ilić, na pri­god­noj sve­ča­no­sti u Po­zo­ri­štu. Pred ro­di­te­lji­ma, ro­đa­ci­ma, dru­go­vi­ma đa­ci su iz­ve­li pro­gram sa­či­njen od de­lo­va lek­ci­ja ko­je su na­u­či­li.

Na­čel­ni­ca za obra­zo­va­nje Zo­ri­ca Ga­špar pod­se­ća da se ova ško­la or­ga­ni­zu­je već pe­tu go­di­nu i da je po­ha­đa ve­li­ki broj de­ce.

– Uče­nje stra­nog je­zi­ka se po­ka­za­lo iz­u­zet­no va­žnim, jer se u re­dov­nu na­sta­vu uvo­di dru­gi je­zik. Ve­li­ki broj de­ce se opre­de­lio da na­sta­vu fran­cu­skog a ka­sni­je i za stu­di­je ovog je­zi­ka – pod­se­ća  Zo­ri­ca Ga­špar.

Fond «Ata­na­si­je Stoj­ko­vić» već du­gi niz go­di­na uče­stvu­je u ovom pro­jek­tu, do­da­je dr Sla­đa­na Mi­len­ko­vić, pred­sed­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra ovog Fon­da.

– Obez­be­đu­je­mo teh­nič­ku po­dr­šku – uči­la, pro­sto­ri­je an­ga­žu­je­mo pro­fe­so­re. Da­je­mo sve što je neo­p­hod­no da bi­smo po­mo­gli oni­ma ko­ji že­le da na­u­če vi­še i na­da­mo se da će se oni, ka­da za­vr­še ško­lu, vra­ti­ti se u svoj grad – re­kla je Sla­đa­na Mi­len­ko­vić.

Pro­fe­so­ri­ca fran­cu­skog je­zi­ka Go­ra­na Pro­da­no­vić ob­ja­šnja­va da ovu obu­ku or­ga­ni­zu­ju  gra­do­vi Ne­ver, i Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Fond Ata­na­si­je Stoj­ko­vić i , Fran­cu­ski kul­tur­ni cen­tar No­vi Sad. Ove go­di­ne  bi­lo je pet gru­pa, raz­li­či­tog uz­ra­sta, a na­sta­va je bi­la za­ni­mlji­va ka­ko bi što lak­še uči­li stra­ni je­zik.

Da je cilj ostva­ren potvdri­la je Mi­li­ca Pe­kić, uče­ni­ca  pe­tog raz­re­da OŠ « Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki», ko­ja fra­cu­ski uči go­di­nu da­na. Mi­li­ca ka­že da joj uče­nje kroz igru ni­je te­ško.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: