• četvrtak, 18. jul 2024.
Bli­skost kroz kon­tak­te na lo­kal­nom ni­vou
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Bli­skost kroz kon­tak­te na lo­kal­nom ni­vou

28. jun 2011. godine

Njegova ekselencija Jan Baršo, prvi s leva

Pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić do­če­kao je u če­tvr­tak u po­po­dnev­nim sa­ti­ma na Tr­gu “Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća” u Sta­roj Pa­zo­vi bi­ci­kli­stič­ki Ka­ra­van pri­ja­telj­stva sa oko 40 uče­sni­ka, ko­ji je kre­nuo iz slo­vač­kog gra­da Pe­zi­no­ka. Po­zdra­vlja­ju­ći go­ste i nje­go­vu ek­se­len­ci­ju Ja­na Var­šoa, slo­vač­kog am­ba­sa­do­ra u Sr­bi­ji, pred­sed­nik Jo­vić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što je re­a­li­zo­va­na ide­ja o ovoj po­se­ti, za­če­ta na ovo­go­di­šnjim Su­sre­ti­ma Slo­va­ka u di­ja­spo­ri ko­ji se odr­ža­va­ju kra­jem ja­nu­a­ra i po­čet­kom fe­bru­a­ra u Slo­vač­koj.

Slo­vač­ki am­ba­sa­dor u Sr­bi­ji Jan Var­šo za­hva­lio se pred­sed­ni­ku op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va i na­gla­sio da se i Am­ba­sa­da Slo­vač­ke, kao i Sr­bi­je, uvek tru­de da bu­du na me­sti­ma gde su i nji­ho­vi gra­đa­ni. U tom smi­slu i Evro­pa je ma­la jer se lju­di sre­ću na ra­znim me­sti­ma.

Biciklisti iz Slovačke u Staroj Pazovi

– Dra­go mi je da i na lo­kal­nom ni­vou, ne sa­mo na naj­vi­šem, po­sto­je ova­kvi kon­tak­ti me­đu gra­do­vi­ma i sport­skim i kul­tur­nim dru­štvi­ma. Ta­ko­đe mi je dra­go što svoj ži­vot obo­ga­ću­je­te spo­zna­va­njem dru­gih kra­je­va i lju­di – re­kao je slo­vač­ki am­ba­sa­dor Jan Var­šo obra­ća­ju­ći se do­ma­ći­ni­ma i uče­sni­ci­ma Ka­ra­va­na i do­dao da je ovo dru­gi put da je u po­se­ti Sta­roj Pa­zo­vi ne­zva­nič­no i da se na­da da će, usko­ro i zva­nič­no po­se­ti­ti ovaj grad.

Slo­vač­ki bi­ci­kli­sti su se u Sta­roj Pa­zo­vi za­dr­ža­li dva da­na, a kra­nje od­re­di­šte bio im je Be­o­grad. S nji­ma u gru­pi bio je i Pa­zov­ča­nin Zlat­ko Bla­že­vić ko­ji je is­ko­ri­stio pri­li­ku da pri­ja­te­lji­ma iz Slo­vač­ke po­ka­že le­po­te Sta­re Pa­zo­ve. Dru­gog da­na bo­rav­ka, uče­sni­ci bi­ci­kli­stič­kog Ka­ra­va­na dru­ži­li su se sa svo­jim su­na­rod­ni­ci­ma u Klu­bu VHV SKUD-a “He­roj Jan­ko Čme­lik” gde ih je po­zdra­vio i ugo­dan bo­ra­vak po­že­leo Ja­ro­slav Li­tav­ski, pred­sed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra po­me­nu­tog SKUD-a.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: