• petak, 12. jul 2024.
Sred­stva me­nja­ju si­ste­ma­ti­za­ci­ju
Politika
0 Komentara

Sred­stva me­nja­ju si­ste­ma­ti­za­ci­ju

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – Kra­jem mar­ta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je is­te­kao rok va­že­nja grad­skog pe­to­go­di­šnjeg sa­mo­do­pri­no­sa od ko­jeg je tre­ći­na sred­sta­va bi­la na­me­nje­na za fi­nan­si­ra­nje re­dov­nih ak­tiv­no­sti me­snih za­jed­ni­ce i za­po­sle­ne. Bu­du­ći da no­vi sa­mo­do­pri­nos ni­je za­ve­den po­sta­vlja­ju se ak­tu­el­na pi­ta­nja: ka­ko će funk­ci­o­ni­sa­ti de­vet grad­skih me­snih za­jed­ni­ca i šta će bi­ti sa 20-tak za­po­sle­nih u nji­ma ?

Se­kre­tar Skup­šti­ne gra­da Dra­žen Dam­nja­no­vić pod­se­ća da su me­sne za­jed­ni­ce, kao po­se­ban ob­lik me­sne sa­mo­u­pra­ve, osno­va­ne  od stra­ne gra­da i da bi pre­sta­le da po­sto­je tre­ba po­seb­na grad­ska od­lu­ka, ali se u tom prav­cu ne­će ići.

– Is­te­kao je sa­mo­do­pri­nos za pod­ruč­je Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, tač­no je da sa­mim tim deo sred­sta­va ko­ji  je bio, po od­lu­ci, na­me­njen za funk­ci­o­ni­sa­nje me­snih za­jed­ni­ca ne­će po­sto­ja­ti, ali će ubu­du­će bi­ti pla­ni­ran u sa­mom bu­dže­tu. Po­seb­no će se iz­dva­ja­ti sred­stva za me­sne za­jed­ni­ce i nji­ho­vo funk­ci­o­ni­sa­nje. U ovom mo­men­tu ne­ke me­sne za­jed­ni­ce ima­ju sred­stva ko­ja su im od­ra­ni­je osta­la, ma­da je iz­vor­na na­me­na sa­mo­do­pri­no­sa iz­vo­đe­nje ve­li­kih in­fra­struk­tur­nih ra­do­va. Ti  ra­do­vi se pri­vo­de kra­ju, no­vac je obez­be­đen, a pro­jek­ti su za­vr­še­ni. Put R -103 je za­vr­šen, Srp­ski dom je pri kra­ju, no­va sa­la Mi­tro­vač­ke Gim­na­zi­je je u po­čet­noj fa­zi, a no­vac i do­zvo­le su obez­be­đe­ni – ob­ja­šnja­va Dra­žen Dam­nja­no­vić.

Bu­du­ći da od apri­la ne­ma iz­dva­ja­nja grad­skog sa­mo­do­pri­no­sa pa ni sred­sta­va ko­ja su bi­la na­me­nje­na za fuk­ci­o­ni­sa­nje me­snih za­jed­ni­ca do kra­ja go­di­ne za to će se obez­be­di­ti sred­sta­va,  a od  sle­de­će go­di­ne na­men­ski no­vac  će bi­ti pla­ni­ran u bu­dže­tu.

– U ve­ći­ni se­o­skih me­snih za­jed­ni­ca  po­sto­ji sa­mo­do­pri­nos,  u to­ku je po­stu­pak nje­go­vog uvo­đe­nja u MZ Ku­zmin. Ina­če,  me­sne za­jed­ni­ce  mo­gu po­kre­ta­ti ini­ci­ja­ti­ve o to­me i, ko­li­ko znam, u po­sled­nje dve go­di­ne gde god je ini­ci­ran sa­mo­do­pri­nos je uve­den. Grad je, svo­jim pro­pi­si­ma, pre­u­zeo na se­be pla­ća­nje elek­trič­ne ener­gi­je  za se­la, odr­ža­va­nje jav­ne ra­sve­te, kao i dru­ge tro­ško­ve  – do­da­je Dam­nja­no­vić.

Pi­ta­nje za­po­sle­nih, ipak, za­vi­si­će od sa­mih grad­skih me­snih za­jed­ni­ca. Grad kao nji­hov osni­vač, na­sta­vlja naš sa­go­vor­nik,  ne mo­že iz­dva­ja­ti sred­stva za za­po­sle­ne. To prak­tič­no zna­či : ko­ja me­sna za­jed­ni­ca ima do­volj­ne pri­ho­de po bi­lo kom osno­vu mo­že da ima za­po­sle­ne. O to­me one od­lu­ču­ju , jer su one  po­slo­dav­ci rad­ni­ka. Sred­stva ko­ja će do­bi­ja­ti od gra­da bi­će is­klju­či­vo za funk­ci­o­ni­sa­nje me­snih za­jed­ni­ca i te­ku­ćih po­slo­va. Pri­mer da se i bez sa­mo­do­pri­no­sa to mo­že je La­ća­rak či­ja me­sna za­jed­ni­ca ima za­po­sle­ne, a ne­ma sa­mo­do­pri­nos,   ali ima pri­ho­de iz dru­gih iz­vo­ra.

– Sve je na sa­mim me­snim za­jed­ni­ca­ma, a na nji­ma je i re­ša­va­nje pra­va i oba­ve­za sa­da­šnjih za­po­sle­nih. Sva­ka me­sna za­jed­ni­ca  ima pra­vil­nik o si­ste­ma­ti­za­ci­ji pre­ma kom tre­ba da po­stu­pa – is­ta­kao je se­kre­tar Dra­žen Dam­nja­no­vić.

Po­moć­nih gra­do­na­čel­ni­ka iz obla­sti se­o­ske in­fra­struk­tu­re i me­snih za­jed­ni­ca Go­ran Ma­tić ka­že da još ni­je do kra­ja do­go­vo­re­no  šta će od in­fra­struk­tur­nih ak­tiv­no­sti me­snih za­jed­ni­ca u no­vo­na­sta­loj si­tu­a­ci­ji osta­ti u nji­ho­voj nad­le­žno­sti, a šta pre­ći u nad­le­žnost JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da. Jer, pri­o­ri­tet su i da­lje ži­vot­na pi­ta­nja gra­đa­na i ona će se si­gur­no re­ša­va­ti.

U si­tu­a­ci­ji ka­da ne­ma pri­li­va sred­sta­va od sa­mo­do­pri­no­sa pi­ta­nje svo­jih rad­ni­ka ne­ke grad­ske me­sne za­jed­ni­ce su po­če­le da re­ša­va­ju, ve­ći­na njih – če­ka. I po­red stra­ha za rad­na me­sta i ne­iz­ve­sno­sti za­po­sle­ni ni­su bi­li volj­ni za ko­men­ta­re, ali go­to­vo li­stom su nam go­vo­ri­li ” ako bu­de ka­ko se pri­ča : šta će me­sne za­jed­ni­ce bez rad­ni­ka? Pred­sed­nik Sin­di­ka­ta za­po­sle­nih u grad­skim i se­o­skim me­snim za­jed­ni­ca­ma, ko­ji stru­kov­no pri­pa­da Od­bo­ru Sin­di­ka­ta upra­ve SSS Ne­delj­ko Mi­tro­vić ka­že da zva­nič­nih in­for­ma­ci­ja o sud­bi­ni grad­skih me­snih za­jed­ni­ca i  za­po­sle­nih ne­ma iako je vi­še pu­ta bez­u­spe­šno po­ku­ša­vao da o to­me za­ka­že raz­go­vor sa zva­nič­ni­ci­ma gra­da.

 

S.Đa­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: