• sreda, 27. septembar 2023.
Šljunčenje atarskih puteva
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Šljunčenje atarskih puteva

4. maj 2011. godine

 

Lakši prilaz njivama

Salaš Noćajski – Mi­nu­le sed­mi­ce u Sa­la­šu No­ćaj­skom na­sta­vlje­no je šljun­če­nje atar­skih pu­te­va. Ra­di­lo se u po­te­si­ma Koj­ša i Mo­dran, a na­red­ne fa­ze po­sla ob­u­hva­ti­će po­te­se kod Do­sta­ni­ća so­ka­ka i Agi­nu ba­ru.

– To su naj­u­gro­že­ni­ji te­re­ni sa pu­te­vi­ma du­ži­ne oko če­ti­ri ki­lo­me­tra, a tre­ći­na po­sla je ura­đe­na. Sred­stva je obez­be­di­la me­sna za­jed­ni­ca iz sa­mo­pri­no­sa. Vred­nost do­sa­da­šnjih ra­do­va je 1,7 mi­li­on di­na­ra, a iz­vo­đač je “Hi­dro­gra­đe­vi­nar”, ka­že Mi­haj­lo Jo­va­no­vić, pred­sed­nik sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce Re­sor­ni po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Vla­da Vu­če­no­vić na­ja­vlju­je da će  to­kom le­ta bi­ti na­sta­vlje­na ak­ci­ja ure­đe­nja atar­skih pu­te­va ali  sred­sta­vi­ma od za­ku­pa ze­mlje u dr­žav­noj svo­ji­ni. Za ove na­me­ne bi­će ulo­že­no oko 15 mi­li­o­na di­na­ra, a oko se­dam mi­li­o­na opre­de­lje­no je za ure­đe­nje ka­nal­ske mre­že u se­li­ma.

Sreć­ko Ču­pić, iz Sa­la­ša No­ćaj­skog po­dr­ža­va sva­ku ak­ci­ju ko­ja  do­pri­no­si da po­ljo­pri­vred­ni­ci lak­še pri­đu nji­va­ma i bo­lje ob­ra­đu­ju svo­je ora­ni­ce.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: