• subota, 2. mart 2024.
Ne­go­va­nje tra­di­ci­ja
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Ne­go­va­nje tra­di­ci­ja

25. maj 2011. godine

Veče folklora

Sremska Mitrovica – Dan Ma­đar­skog kul­tur­no – umet­nič­kog dru­štva “Srem” obe­le­žen je su­sre­tom vi­še ma­đar­skih kul­tur­no umet­nič­kih dru­šta­va Sre­ma i ju­žne Bač­ke. Sve­ča­nost je odr­ža­na 14. ma­ja, u  sa­li Pe­da­go­ške aka­de­mi­je, a  pro­gram su, sem do­ma­ći­na, iz­ve­la  dru­šta­va iz Ma­ra­di­ka, Ša­tri­na­ca, Do­bro­do­la, Ru­men­ke, Bač­ke Pa­lan­ke, Ka­ća, Ni­ki­na­ca, dok je spe­ci­jal­ni gost ve­če­ri bi­lo Kul­tur­no umet­nič­ko dru­štvo “Do­si­tej Ob­ra­do­vić” iz Gr­gu­re­va­ca.

Ovoj sve­ča­no­sti pri­su­stvo­vao je sa­vet­nik Ma­đar­ske am­ba­sa­de u Be­o­gra­du En­dre Se­ge­di, pred­sed­nik Ma­đar­skih ci­vil­nih udru­že­nja za Srem i ju­žnu Bač­ku   Jo­žef Ba­to­ri , po­moć­nik po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za pri­vre­du i tu­ri­zam En­dre Var­nju i pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: