• ponedeljak, 22. jul 2024.
Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce

17. maj 2011. godine

Konferencija za novinare

Sremska Mitrovica – U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Evro­pe, a po­vo­dom po­vrat­ka de­le­ga­ci­je mla­dih sa pu­to­va­nja u ze­mlje Evrop­ske uni­je, u Grad­skoj ku­ći je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re sa ci­ljem da se jav­nost upo­zna sa uspe­šno re­a­li­zo­va­nim stu­dij­sko – edu­ka­tiv­nim pu­to­va­njem.  De­talj­ni­je o to­me go­vo­ri­li su ko­or­di­na­tor Kan­ce­la­ri­je za mla­de Mi­lo­rad Po­pa­dić, za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na i re­sor­na na­čel­ni­ca Na­ta­ša Kop­čić, dok su mla­di  iz­no­si­li uti­ske. Put u če­ti­ri ze­mlje EU te­ma je pre­zen­ta­ci­je ko­ja će, u do­go­vo­ru sa di­rek­to­ri­ma ško­la, bi­ti pred­sta­vlje­na uče­ni­ci­ma da bi mno­go vi­še mla­dih uče­stvo­va­lo u slič­nim ak­ci­ja­ma i ta­ko da­lo do­pri­nos evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma svog gra­da i dr­ža­ve.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: