• nedelja, 14. april 2024.
Ma­šta i sno­vi u sti­ho­vi­ma
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Ma­šta i sno­vi u sti­ho­vi­ma

25. maj 2011. godine

Sa festivala

Sremska Mitrovica – Cen­tar za kul­tu­ru “Sir­mi­ju­mart”,  or­ga­ni­zo­vao je od 10. do 12. ma­ja, Pr­vi fe­sti­val po­e­zi­je mla­dih pe­sni­ka “Ma­šta i sno­vi”, za ko­ji je na adre­su or­ga­ni­za­to­ra upu­će­no 125 pe­sa­ma auto­ra iz Ši­da, Be­o­gra­da, Sme­de­re­va, Kur­šu­mli­je, Ni­ša, Di­mi­trov­gra­da, Sre­bre­ni­ka i gra­da do­ma­ći­na.

Pe­snič­ki ži­ri u sa­sta­vu Ne­delj­ko Ter­zić, Vi­dak Pe­tro­vić i Alek­san­dar Kr­sta­jić je od mno­gih do­brih i  od­lič­nih pe­sa­ma iza­brao naj­bo­lje. U ka­te­go­ri­ji mla­đeg uz­ra­sta, pr­vo­na­gra­đe­na autor­ka je Ka­ta­ri­na Gor­čev za pe­smu „Ka­ko se če­šlja­ju sti­ho­vi“, na­gra­da iz ka­te­go­ri­je sred­njeg uz­ra­sta pri­pa­la je Ana­sta­si­ji Ko­cić, uče­ni­ci osmog raz­re­da iz Ni­ša, za pe­smu „Kva­dra­tu­ra kru­ga“, a pr­va na­gra­da u ka­te­go­ri­ji sta­rijh je ta­ko­đe oti­šla u Di­mi­trov­grad Ta­nji Ilić, uče­ni­ci tre­ćeg raz­re­da Gim­na­zi­je, za pe­smu «Pro­na­đi svo­ju zve­zdu».

Spon­zor fe­sti­va­la, Tu­ri­stič­ka agen­ci­ja «Uno tra­vel» je Ta­nji Ilić po­klo­ni­la de­se­to­dnev­no le­to­va­nje u Grč­koj. Ma­ni­fe­sta­ci­ja je pro­pra­će­na iz­da­va­njem zbor­ni­ka «Ma­šta i sno­vi».

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: