• ponedeljak, 22. jul 2024.
Izvozna šansa koju nedovoljno koristimo
Ekonomija
0 Komentara

Izvozna šansa koju nedovoljno koristimo

4. maj 2011. godine

Po­ve­ća­nje iz­vo­za u Ca­rin­sku uni­ju ko­ju či­ne Ru­si­ja, Be­lo­ru­si­ja i Ka­zah­stan bi­će te­ma sa­stan­ka pri­vred­ni­ka Sre­ma i pred­stav­ni­ka ovih dr­ža­va ka­ko bi se za­jed­nič­kim do­go­vo­rom do­pri­ne­lo  ve­ćoj kon­ku­rent­no­sti i po­ve­ća­nju iz­vo­za. Sa­sta­nak će se odr­ža­ti u Srem­skoj pri­vred­noj ko­mo­ri i Srem­skoj Mi­tro­vi­ci  5. ma­ja, a Mi­lan Bo­žić pred­sed­nik Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re bi­će do­ma­ćin pred­stav­ni­ci­ma Tr­go­vin­skog pred­stav­ni­štva Ru­ske Fe­de­ra­ci­je ili Ru­ske ko­mo­re u Be­o­gra­du, Am­ba­sa­de Be­lo­ru­si­je i Be­lo­ru­ske ko­mo­re. Oče­ku­je se da  raz­go­vo­ru pri­su­stvu­je vi­še pred­stav­ni­ka PKS kao i di­rek­to­ri vi­še srem­skih pred­u­ze­ća.

 

Dusko Stojković

Sr­bi­ja je ste­kla sta­tus naj­po­vla­šće­ni­je na­ci­je na tr­ži­štu Ru­ske Fe­de­ra­ci­je ali ga ne­do­volj­no ko­ri­sti. To po­tvr­đu­ju po­da­ci ko­ji po­ka­zu­ju da je  to­kom pro­šle go­di­ne iz­voz Sre­ma na ovo tr­ži­šte bio vre­dan 8,766 mi­li­o­na do­la­ra, a uvoz 13.668 mi­li­o­na do­la­ra. Ovaj sa­sta­nak je u ci­lju po­spe­ši­va­nja te sa­rad­nje i ostva­re­nja bo­ljih re­zul­ta­ta – ka­že Du­ško Stoj­ko­vić, ser­ke­tar Od­bo­ra za eko­nom­ske od­no­se sa ino­stran­stvom SPK.

Or­ga­ni­za­tor je na ovaj sa­sta­nak po­zvao pred­stav­ni­ke “Ru­ma­gu­me”, “Mi­tro­sre­ma – AD „Korn”, “Li­fa­ma”, “Gas Te­ha”, “Big Bu­la”, “Mi­ci­dis Po­in­ta” i “Ju­go­he­ma” ko­ji po ko­mor­skim po­da­ci­ma ili  ma­lo ra­de ili ne ra­de sa ru­skim  tr­ži­štem.

-Sma­tra­mo da su po­me­nu­ta pred­u­ze­ća svo­jim asor­ti­ma­nom in­te­re­sant­na za tr­ži­šte Ca­rin­ske uni­je Ru­si­je Be­lo­ru­si­je i Ka­zah­sta­na – ob­ja­šnja­va Stoj­ko­vić.

Na­kon za­jed­nič­kog sa­stan­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pre­di­vi­đe­nje su po­se­te pred­u­ze­ći­ma i kon­kret­ni­ji  raz­go­vo­ri o mo­guć­no­sti­ma sa­rad­nje.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: