• petak, 12. jul 2024.
Smanjen broj millionera
Ekonomija
0 Komentara

Smanjen broj millionera

11. april 2011. godine

 

Sremska Mitrovica: Prijavu podnelo 53 Mitrovčana

Sremska Mitrovica – Pri­ja­ve za go­di­šnji po­rez na do­ho­dak gra­đa­na u za­kon­skom ro­ku, do 15. mar­ta, pod­ne­lo je 53 sta­nov­ni­ka  sa pod­ruč­ja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, sa­zna­je­mo u Po­re­skoj upra­vi Fi­li­ja­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Naj­ve­ći pri­ja­vlje­ni po­rez iz­no­si 55,657.443 di­na­ra, a  li­mit za pri­ja­vlji­va­nje po­re­za na do­ho­dak ostva­ren u 2010. go­di­ni je 1,708,200 di­na­ra u ne­to iz­no­su.

Ra­de Ban­če­vić, di­rek­tor Po­re­ske upra­ve Fi­li­ja­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ka­zao nam je da struk­tu­ru pod­no­si­la­ca pri­ja­va za po­rez na do­ho­dak gra­đa­na či­ne pred­u­zet­ni­ci, eko­no­mi­sti, pro­fe­so­ri uni­ver­zi­te­ta, prav­ni­ci i le­ka­ri i da je ove go­di­ne broj pod­ne­tih pri­ja­va ne­što ma­nji ne­go la­ne. Na­i­me, za 2009. go­di­nu is­toj fi­li­ja­li je sti­glo 55 ova­kvih pri­ja­va, dok ih je sa­da  dve ma­nje.

Po­re­ska upra­va će pro­ve­ri­ti po­dat­ke iz pod­ne­tih po­re­skih pri­ja­va, a po­tom iz­vr­ši­ti do­dat­ne pro­ve­re da li sem pri­ja­vlje­nih ima još onih ko­ji su bi­li u is­toj  oba­ve­zi, a to ni­su iz­vr­ši­li. Na­kon to­ga sle­di do­no­še­nje re­še­nja o opo­re­zi­va­nju.

S.Đ.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: