• petak, 12. jul 2024.
Hrišćani zajedno slavili Uskrs
Hronika | Beočin
1 Komentar

Hrišćani zajedno slavili Uskrs

4. maj 2011. godine

Beočin – Svi hri­šća­ni u be­o­čin­skoj op­šti­ni, ove go­di­ne, kao i svu­gde u sve­tu, svoj naj­ra­do­sni­ji pra­znik su obe­le­ži­li isto­ga da­na, 24. apri­la. Us­kr­šnje li­tur­gi­je i mi­se, uz osta­le ob­re­de i tra­di­ci­o­nal­ne obi­ča­je, slu­že­ne su u vi­še me­snih pra­vo­slav­nih hra­mo­va, ma­na­sti­ri­ma Be­o­čin i Ra­ko­vac, u ri­mo­ka­to­lič­kim cr­kva­ma u Be­o­či­nu i Če­re­vi­ću, kao i evan­ge­li­stič­koj cr­kvi u Lu­gu.

Prvi nastup dečijeg hora u Beočin selu

U pra­vo­slav­nim cr­kva­ma u gra­du, za­tim Če­re­vi­ću, Ba­no­što­ru, Su­se­ku, Svi­lo­šu i dru­gim se­li­ma, po­sle 40-dnev­nog po­sta, ver­ni­ci su se pri­če­sti­li. Ži­te­lji Be­o­čin se­la, či­ji hram Pre­o­bra­že­nja Go­spod­njeg od­ne­dav­no ima no­vog sve­šte­ni­ka, je­re­ja Bo­ja­na Nin­ko­vi­ća, ima­li su do­dat­ni raz­log za ra­dost. U tom me­stu od­ne­dav­no po­sto­ji pr­vi de­či­ji hor, ko­ji je upra­vo na Vas­kr­šnjoj li­tu­r­gi­ji, u ne­de­lju, imao svoj zva­nič­ni de­bi­tant­ski na­stup. Ta­ko­đe, ova se­o­ska cr­kva na­pra­vi­la je i svoj in­ter­net sajt, pu­tem ko­jeg oba­ve­šta­va sve za­in­te­re­so­va­ne o bo­ga­tom isto­ri­ja­tu i lo­ka­ci­ji, pra­vo­slav­nom ka­len­da­ru, ras­po­re­du bo­go­slu­že­nja, ak­tu­el­nim do­ga­đa­ji­ma…

 

Be­o­čin­ski ka­to­li­ci ma­sov­no su pri­su­stvo­va­li ve­čer­njoj mi­si u cr­kvi Sve­te Bar­ba­re, ko­ju je u če­tvr­tak slu­žio žup­nik mag. Mar­ko Lon­čar. Na Ve­li­ki pe­tak je ot­pe­va­na mi­sa “Mu­ka go­spod­nja”, a u su­bo­tu is­pred cr­kve pa­lje­na va­tra, ka­ko bi ver­ni­ci upa­li­li us­kr­šnje sve­će i sa nji­ma ušli u hram. Či­ta­nje je­van­đe­lja je oba­vlje­no uz sve­tlost sve­ća, da bi po­tom bi­la odr­ža­na mi­sa. Po­sle ne­delj­ne ju­tar­nje mi­se, u ve­se­lju i  do­brom ras­po­lo­že­nju, Be­o­čin­ci su jed­ni dru­gi­ma če­sti­ta­li pra­znik.

Us­kr­šnju ra­dost pri­pad­ni­ka Ka­to­lič­ke cr­kve Sv. Bar­ba­re u Be­o­či­nu, sa­mo na­krat­ko, po­kva­rio je van­dal­ski čin ko­ji se do­go­dio u no­ći iz­me­đu Ve­li­kog pet­ka i su­bo­te. U to vre­me ne­po­zna­ti pro­val­nik je obio cr­kvu i cr­kve­ni dom, a u nje­mu i žup­ni­kov rad­ni sto, o če­mu su oba­ve­šte­ni nad­le­žni or­ga­ni. Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, ukra­den je ol­tar­ski krst i ne­ki dru­gi cr­kve­ni pred­me­ti.

D. P.

Sni­mi­la: Oli­ve­ra Ade­mov­ski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Hrišćani zajedno slavili Uskrs”

  1. Miroslav kaže:

    Za svaku su pohvalu ambicija , volja, upornost i zelja mladog svestenika i njegove supruge da se u Beocin selu nesto uradi i napravi na ozivljavanju crkve. Samo napred. 🙂

Ostavi komentar

%d bloggers like this: