• petak, 12. jul 2024.
Cen­tral­ni si­stem eli­mi­ni­še pu­to­va­nja
Ekonomija
0 Komentara

Cen­tral­ni si­stem eli­mi­ni­še pu­to­va­nja

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica: Uslužni centar

Sremska Mitrovica – Ta­man nas je ob­ra­do­va­la vest da od 9.ma­ja, ko­ji je Dan ma­ti­ča­ra, gra­đa­ni Sr­bi­ji mo­gu da u bi­lo ko­joj grad­skoj ili op­štin­skoj upra­vi iz­va­de iz­vo­de iz ma­tič­nih knji­ga, bez ob­zi­ra na to gde su upi­sa­ni, me­đu­tim ovo je mo­gu­će uko­li­ko su te upra­ve do­sta­vi­le po­dat­ke Cen­tral­nom re­gi­stru.  Na­i­me, Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, dr­žav­nu upra­vu i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu sa­op­šti­lo je da su re­a­li­zo­va­ne sve teh­nič­ke i dru­ge ak­tiv­no­sti ko­je će omo­gu­ći­ti iz­da­va­nje iz­vo­da iz ma­tič­nih knji­ga u se­di­šti­ma svih upra­va na osno­vu po­da­ta­ka iz Cen­tral­nog si­ste­ma za elek­tron­sku ob­ra­du i skla­di­šte­nje po­da­ta­ka i ču­va­nje dru­gog pri­mer­ka ma­tič­nih knji­ga.

U Ce­ntraln­om ­sistem­u t­renutno ­se­ čuva­ju­ podaci ­iz ­matični­h knji­ga koje ­se vode za 2­7 ­gradova­ i ­opština, za­ ukupno 3.270.94­0 ­građana, ­a ­očekuje se da će­ usko­ro bi­ti­ doda­ti­ podaci iz još 1­4 ­gradova­ i ­opštin­a,­ odnosno za oko 750.00­0 ­građana­. ­Očekuje se­ i ­dos­tavlja­nje­ p­odataka ­iz ­matični­h knjiga za 3­0 ­gradova­ i ­opština­.

Kakva j­e t­renut­no­ ­si­tuacija po­ sremskim­ u­prava­ma­ pitali smo ­u ­nadležni­m s­lužbama.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: