• nedelja, 14. april 2024.
Bra­jan Sti­mler po­se­tio „Srem­ske no­vi­ne“
Politika
0 Komentara

Bra­jan Sti­mler po­se­tio „Srem­ske no­vi­ne“

17. maj 2011. godine

Detalj s razgovora u našoj Redakciji

Sremska Mitrovica – Ata­še za štam­pu am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Be­o­gra­du Bra­jan Sti­mler po­se­tio je 28. apri­la „Srem­ske no­vi­ne“ gde je sa po­slo­vod­stvom i ured­ni­ci­ma na­šeg li­sta raz­go­va­rao o po­lo­ža­ju re­gi­o­nal­nih me­di­ja u Sr­bi­ji.

Ka­ko je is­ta­kao Bra­jan Sti­mler, „Srem­ske no­vi­ne“ su je­dan od ret­kih pri­va­ti­zo­va­nih li­sto­va ko­ji uspe­šno ra­de i u te­škim eko­nom­skim pri­li­ka­ma. Po nje­go­vim re­či­ma, za sva­ku po­hva­lu je to što jed­na me­dij­ska ku­ća sa ma­lo za­po­sle­nih uspe­va da tr­ži­štu po­nu­di kva­li­tet­ne no­vi­ne.

Pred­stav­nik za štam­pu am­ba­sa­de SAD u Be­o­gra­du in­te­re­so­vao se za od­no­se me­di­ja i lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, ma­te­ri­jal­ni po­lo­žaj me­di­ja i no­vi­na­ra, in­te­re­so­va­nji­ma za pro­jek­te ko­je or­ga­ni­zu­je ame­rič­ka am­ba­sa­da, te pre­neo na ko­ji na­čin funk­ci­o­ni­šu po­je­di­ni me­di­ji u Ame­ri­ci.

Čel­ni lju­di na­še ku­će pre­ne­li su ata­šeu za štam­pu ame­rič­ke am­ba­sa­de Bra­ja­nu Sti­mle­ru da je po­sle pri­va­ti­za­ci­je „Srem­skih no­vi­na“, naš list po­ve­ćao broj stra­na, da su no­vi­ne re­di­zaj­ni­ra­ne, te da ino­vi­ran sajt „Srem­skih no­vi­na“ s ci­ljem da se pla­si­ra­ju i dnev­ne in­for­ma­ci­je što je već do­ve­lo do to­ga da naš sajt sva­ko­dnev­no be­le­ži po­ve­ća­nje bro­ja po­se­ta iz ce­log sve­ta.

Pri­li­kom po­se­te „Srem­skim no­vi­na­ma“ Bra­jan Sti­mler je na­ja­vio sko­ru po­se­tu ame­rič­ke am­ba­sa­dor­ke Me­ri Vor­lik Sre­mu.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: