• utorak, 3. oktobar 2023.
Završavaju kanalizaciju, uređuju puteve
Ekonomija
0 Komentara

Završavaju kanalizaciju, uređuju puteve

8. april 2011. godine

Radovi u Macvanskoj Mitrovici

Mačvanska Mitrovica – U Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, u Uli­ci 28. av­gu­sta po­če­li su pri­prem­ni ra­do­vi za re­kon­struk­ci­ju ko­lo­vo­za ko­ji ob­u­hva­ta tra­su du­gu 700 me­ta­ra, a vre­dost po­sla je 900.000 di­na­ra. Na­sta­vak in­fra­struk­tur­nih ra­do­va bio je po­vod da ovo pri­grad­sko na­se­lje po­se­te pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da.

Po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­da Vu­če­no­vić pod­se­ća da je  ova uli­ca na­kon ra­do­va na pri­mar­nom vo­du ka­na­li­za­ci­je za­vr­še­nom ka­sno je­se­nas osta­la ne­za­vr­še­na.

– Ono što ni­je ura­đe­no je­se­nas zbog vre­men­skih pri­li­ka ra­di­mo čim su se stvo­ri­li uslo­vi. Re­kon­struk­ci­jom uli­ce omo­gu­ći­će­mo  nor­mal­no od­vi­ja­nje sa­o­bra­ća­ja. Na­kon ni­ve­la­ci­je te­re­na i ra­za­sti­ra­nja šljun­ka i ri­zle tra­sa će bi­ti ospo­so­blje­na za sa­o­bra­ćaj, ali ne i za­vr­še­na, a to će usle­di­ti ka­da se za­vr­ši pri­klju­či­va­nje do­ma­ćin­sta­va na ka­na­li­za­ci­ju  – ob­ja­snio je Vu­če­no­vić.

Bo­jan Ga­vrić, di­rek­tor JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da do­da­je ka­ko je po­sta­la prak­sa da se sa­o­bra­ćaj­ni­ce u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci ure­đu­ju na­kon za­vr­šet­ka ka­na­li­za­ci­je.

– Iz­grad­nja ka­na­li­za­ci­je se pri­vo­di kra­ju, u  nje­nom fi­nan­si­ra­nju naj­ve­ći deo sred­sta­va obez­be­dio je Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne, kao i grad i me­sna za­jed­ni­ca. Ta­mo gde je za­vr­šen ka­na­li­za­ci­o­ni vod po­či­nje re­kon­struk­ci­ja ko­lo­vo­za. Ove go­di­ne gra­di­li­šte će bi­ti i u Uli­ci bra­će Bo­gu­no­vić. U Uli­ci 28. av­gu­sta oče­ku­je­mo da pri­prem­ni ra­do­vi bu­du okon­ča­ni naj­ka­sni­je za tri ne­de­lje, a na­kon to­ga, i po za­vr­šet­ku ugo­vo­re­nih ka­na­li­za­ci­o­nih prilj­klju­ča­ka, kre­nu­će­mo sa as­fal­ti­ra­njem – ka­zao je Bo­jan Ga­vrić.

Za sta­nov­ni­ke Ma­čvan­ske Mi­tro­vi­ce ko­lo­voz u Uli­ci 28. av­gu­sta je va­žan, ka­že Rad­mi­la Čo­nić, jer je to uli­ca ko­ja po­ve­zu­je cen­tar sa osta­lim de­lo­vi­ma pri­grad­skog na­se­lja. Ka­da se za­vr­ši ka­na­li­za­ci­ja i  re­kon­stru­i­šu pu­te­vi ži­vot gra­đa­na će bi­ti kva­li­tet­ni­ji.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: