• nedelja, 14. jul 2024.
Vetrenjače na potezu Beška-Krčedin
Ekonomija
0 Komentara

Vetrenjače na potezu Beška-Krčedin

7. april 2011. godine

 

Težnja ka obnovljivim izvorima energije

Inđija – Ve­sti o mo­gu­ćoj nu­kle­ar­noj ka­ta­stro­fi ko­je sti­žu iz da­le­kog Ja­pa­na do­vo­ljan su po­vod da se ak­tu­e­li­zu­je pri­ča o ob­no­vlji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je. Ta­kav je­dan iz­vor, ”Ve­tro­park In­đi­ja” pla­ni­ran je na po­te­zu Be­ška-Kr­če­din. Sa ovom pri­čom se kre­nu­lo 2009. go­di­ne,  plan je bio da ve­tro­park bu­de sta­vljen u funk­ci­ju 2011. go­di­ne. Stru­je od ve­tra ove go­di­ne ne­će bi­ti. Gde je za­pe­lo?

– Pro­šle go­di­ne smo do­bi­li ener­get­sku do­zvo­lu, ura­đen je plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je, is­kr­sli su pro­ble­mi sa ot­ku­pom jed­nog bro­ja par­ce­la što nas je us­po­ri­lo. Lo­ka­cij­sku do­zvo­lu oče­ku­je­mo za dva me­se­ca a za ne­ko­li­ko me­se­ci gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Mo­gu­će je da sa pri­prem­nim ra­do­vi­ma kre­ne­mo kra­jem ove go­di­ne a sa iz­grad­njom ve­tro­par­ka na pro­le­će 2012, ka­že ru­ko­vo­di­lac ovog pro­jek­ta Velj­ko Jan­ko­vić, di­rek­tor ”Ve­tro­par­ka In­đi­ja”.

Ve­tro­park na po­te­zu Be­ška – Kr­če­din pro­sti­ra­će se na 100 hek­ta­ra, pla­ni­ra­no je da ima de­set ge­ne­ra­to­ra ukup­ne sna­ge 20 me­ga­va­ta, ve­tre­nja­če ko­je pro­iz­vo­di kom­pa­ni­ja ”Ve­stas” bi­će na vi­si­ni 150 me­ta­ra. Pre ne­go što se ušlo u ovo­ja pro­je­kat vre­dan 34 mi­li­o­na evra ko­ji fi­nan­si­ra austrij­ska kom­pa­ni­ja ”Ke­zag” vr­še­na su me­re­nja ve­tra 2006. i 2007. go­di­ne. Pla­ni­ra­no je da ukup­na ko­li­ča­na stru­je pro­iz­ve­de­na u ovom ve­tro­par­ku bu­de pla­si­ra­na pre­ko elek­tro­mre­že Sr­bi­je.

Ako te­ži­mo ka Evrop­skoj uni­ji ni­je na od­met re­ći da je ona oba­ve­za­la ze­mlje čla­ni­ce da do 2020. go­di­ne iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra obez­be­de 20 od­sto elek­trič­ne ener­gi­je. Ima­ju­ći to u vi­du Vla­da Sr­bi­je je do­ne­la ured­bu pre dve go­di­ne za pod­sti­ca­nje ta­kve pro­iz­vod­nje stru­je. Pla­ni­ra­no je da stru­ja do­bi­je­na iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra enr­gi­je u 2012. go­di­ni bu­de ve­ća za se­dam od­sto ili 735 mi­li­o­na ki­lo­vat ča­so­va u od­no­su na 2007. Ko­li­ko će se u to­me us­pe­ti, osta­je da se vi­di.            Z.G.S.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: