• ponedeljak, 24. jun 2024.
U znaku stare Rume
Kultura
0 Komentara

U znaku stare Rume

14. april 2011. godine

Veče posvećeno Rumi i njenoj prošlosti

Po­zna­ti rum­ski hro­ni­čar i pu­bli­ci­sta Ha­dži Bo­ži­dar Pa­u­ko­vić (1935), ko­ji se sko­ro po­la ve­ka ba­vi do­ku­men­ta­ri­stič­kim ra­dom, pred­sta­vio je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci deo svog bo­ga­tog opu­sa. Iz­lo­žba pod na­zi­vom “Ma­gi­strat Ru­ma” otvo­re­na je, 30. mar­ta, u sve­ča­noj sa­li Mu­ze­ja Sre­ma, u pri­su­stvu ve­li­kog bro­ja po­što­va­la­ca za­vi­čaj­ne kul­tur­no-isto­rij­ske ba­šti­ne i sta­rih vre­me­na. O re­zul­ta­ti­ma Pa­u­ko­vi­će­ve pre­da­ne is­tra­ži­vač­ke, sa­ku­pljač­ke i iz­da­vač­ke de­lat­no­sti go­vo­ri­li su di­rek­tor Mu­ze­ja Sre­ma Ni­ko­la Sto­ka­no­vić i ured­nik kul­tur­ne ru­bri­ke “Srem­skih no­vi­na” Du­šan Po­zna­no­vić.

Na vi­še mu­zej­skih pa­noa pri­ka­za­ni su do­ku­men­ti o rum­skom ma­gi­stra­tu, u sklo­pu ak­tiv­no­sti da ovo zna­čaj­no srem­sko po­li­tič­ko se­di­šte, sa bo­ga­tom pri­vred­nom, tr­go­vač­kom i kul­tur­nom tra­di­ci­jom, ko­nač­no do­bi­je sta­tus gra­da. Bo­ško Pa­u­ko­vić je iz­lo­žio mno­štvo do­ku­me­na­ta, raz­gled­ni­ca i fo­to­gra­fi­ja, svo­je knji­ge po­sve­će­ne rod­nom gra­du – Kroz rum­ske so­ka­ke (vi­še sve­za­ka), Rum­ski Je­vre­ji, Ru­mi s lju­ba­vlju i dr. Po­se­ban deo iz­lo­žbe po­sve­ćen je Pe­tru Lu­bar­di, jed­nom od naj­ve­ćih srp­skih sli­ka­ra 20. ve­ka, ko­ji je pred Dru­gi svet­ski rat sa ro­di­te­lji­ma, bra­ćom i se­strom ži­veo i stva­rao u Ru­mi. Za­hva­lju­ju­ći Pa­u­ko­vi­ću, u Ru­mi je to­kom obe­le­ža­va­nja sto­go­di­šnji­ce sli­ka­re­vog ro­đe­nja, 2007, bo­ra­vi­la ro­đe­na Lu­bar­di­na se­stra Ve­ra Dor­ner.

Naj­ve­će in­te­re­so­va­nje po­se­ti­la­ca, ipak, iza­zva­li su iz­lo­že­ni de­lo­vi ame­rič­kog “ne­vi­dlji­vog” bom­bar­de­ra F-117 A, ko­ji je mar­ta 1999. go­di­ne obo­ren u ata­ru se­la Bu­đa­no­va­ca. Me­đu pr­vi­ma, na stra­ti­štu agre­sor­skog avi­o­na se na­šao i Ha­dži Bo­ži­dar Pa­u­ko­vić, ko­ji je po­tom u rum­skom Za­vi­čaj­nom mu­ze­ju na­pra­vio stal­nu po­stav­ku sa­ku­plje­nih osta­ta­ka. U znak za­hval­no­sti mi­tro­vač­kim do­ma­ći­ni­ma, ovaj vred­ni sa­ku­pljač pred­me­ta i do­ku­me­na­ta po­klo­nio je Mu­ze­ju Sre­ma vi­še de­lo­va “fan­to­ma” ko­ji je “pri­ze­mlji­la” na­ša pro­tiv­a­vi­on­ska od­bra­na.

Ve­če po­sve­će­no bo­ga­toj pro­šlo­sti su­sed­nog gra­da, po­sle za­ni­mlji­vog ka­zi­va­nja auto­ra iz­lo­žbe, upot­pu­ni­li su čla­no­vi ho­ra i tam­bu­ra­škog or­ke­stra Ge­ron­to­lo­škog cen­tra u Ru­mi, ko­je su pred­vo­di­li Jo­sip Jur­ca i Dar­ko Đo­kić. Oni su iz­ve­li splet sta­ro­grad­skih pe­sa­ma po­sve­će­nih Sre­mu. U mu­zej­skom ho­lu or­ke­star Ste­ve Mi­ji­ća je svi­rao ever­grin me­lo­di­je. Po­sle zva­nič­nog pro­gra­ma, go­sti iz Ru­me su ob­i­šli upra­vo po­sta­vlje­nu stal­nu isto­rij­sku po­stav­ku Mu­ze­ja Sre­ma.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: