• ponedeljak, 24. jun 2024.
U pećinačkom novčaniku 400 evra
Ekonomija
0 Komentara

U pećinačkom novčaniku 400 evra

11. april 2011. godine

 

Izvor: Sremska privredna komora

Srem­ci su u ja­nu­a­ru pro­seč­no u nov­ča­nik sta­vi­li ne­što pre­ko 27.000 di­na­ra. Po­sma­tra­no po op­šti­na­ma naj­de­blji no­vač­nik je u Pe­ćin­ci­ma jer je ja­nu­a­ra­ska pro­seč­na ne­to za­ra­da  ta­mo iz­no­si­la 40.622 di­na­ra i po to­me su se pri­ma­kli No­vom Be­o­gra­du gde je pro­sek ve­ći još za dve hi­lja­de di­na­ra. Pe­ćin­ča­ni obič­no ove pro­se­ke ko­men­ta­ri­šu či­nje­ni­com da ga „gu­ra­ju“ me­na­džer­ske pla­te jer u ovoj srem­skoj op­šti­ni ima ve­li­ki broj stra­nih kom­pa­ni­ja, ma­da oni ne ži­ve ov­de i ne tro­še za­ra­đe­no u pe­ći­nač­koj op­šti­ni. U ko­lo­ni iza njih su Mi­trov­ča­ni sa 29.370 di­na­ra, što je is­pod i re­pu­blič­kog i po­kra­jin­skog pro­se­ka, a po­tom sle­de Ru­mlja­ni sa 26.637, pa ži­te­lji In­đi­je sa 25.517 di­na­ra. Sa­mo 67 di­na­ra ma­nje ima­li su Ši­đa­ni, dok su Iri­ža­ni u pro­se­ku za­ra­di­li 22.980 di­na­ra, a Pa­zov­ča­ni 22.156 di­na­ra.

J.Z.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: