• četvrtak, 28. septembar 2023.
Studentima stipendije
Politika
0 Komentara

Studentima stipendije

21. april 2011. godine

Potpisivanje ugovora sa studentima

Pećinci – U pe­tak, 8.apri­la pred­sed­nik pe­ći­nač­ke op­šti­ne Si­ni­ša Vu­kov pri­re­dio je pri­jem za naj­u­spe­šni­je stu­den­te ko­ri­sni­ke op­štin­skih stu­den­skih sti­pen­di­ja u škol­skoj 2010/2011. go­di­ni. Na ovom pri­je­mu sa stu­den­ti­ma su pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri o do­de­li sti­pen­di­ja. Tom pri­li­kom Si­ni­ša Vu­kov je is­ta­kao da je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, i po­red kri­ze i ove go­di­ne us­pe­la da ulo­ži zna­čaj­na sred­stva u obra­zo­va­nje i po­bolj­ša­nje uče­nič­kog i stu­den­skog stan­dar­da. – Sma­tra­mo da je ula­ga­nje u obra­zo­va­nje mla­dih iz na­še op­šti­ne, ula­ga­nje u nje­nu bu­duć­nost. Sto­ga i ove go­di­ne sti­pen­di­ra­mo 204 stu­den­ta fa­kul­te­ta a za pre­ko 300 stu­de­na­ta iz­dvo­ji­li smo sred­stva za re­gre­si­ra­nje pre­vo­za-, re­kao je pr­vi čo­vek pe­ći­nač­ke op­šti­ne. Ina­če, za škol­sku 2010/2011. go­di­nu Op­šti­na Pe­ćin­ci je do­de­lji­va­la stu­den­ske sti­pen­di­je po osno­vu tri kon­kur­sa ko­ji­ma su, prak­tič­no bi­li ob­u­hva­će­ni svi stu­den­ti ko­ji ni­su ob­na­vlja­li go­di­nu. – Od­lu­či­li smo da naj­u­spe­šni­je stu­den­te sti­pen­di­ra­mo s po 6.000 di­na­ra me­seč­no, a one ma­nje uspe­šne s po 3.000 di­na­ra. Na ovaj ko­rak smo se od­lu­či­li jer sma­tra­mo da su oni bu­duć­nost op­šti­ne i da upr­kos sma­nje­nom pri­li­vu sred­sta­va, kao po­sle­di­ci kri­ze kroz ko­ju i mi kao op­šti­na pro­la­zi­mo, vre­di ula­ga­ti u njih. Od pro­šle go­di­ne smo uve­li i ka­te­go­ri­ju ap­sol­ve­na­ta. Oni će bi­ti ob­u­hva­će­ni sred­njim iz­no­som od po 4.000 di­na­ra – ka­zao je pred­sed­nik Op­šti­ne Pe­ćin­ci Si­ni­ša Vu­kov.

G.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: