• ponedeljak, 24. jun 2024.
SI­NI soft­ver po­klon ško­la­ma
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

SI­NI soft­ver po­klon ško­la­ma

8. april 2011. godine

 

Seminar o primeni SINI programa

Pred­stav­ni­ci Cen­tra za ne­sta­lu i zlo­sta­vlja­nu de­cu iz Sta­re Pa­zo­ve u če­tvr­tak, 17. mar­ta u OŠ “Si­me­on Ara­nic­ki” odr­ža­li su pre­zen­ta­ci­ju SI­NI pro­gra­ma (si­gur­nost na in­ter­ne­tu) ko­joj su pri­su­stvo­va­li pro­svet­ni rad­ni­ci, od­no­sno pro­fe­so­ri in­for­ma­ti­ke i ma­te­ma­ti­ke iz ško­la sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne. SI­NI soft­ver ko­ga su na po­klon do­bi­le sve ško­le u Op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va, na­pra­vljen je po uzo­ru na ino­stra­ni pro­gram u sa­rad­nji sa part­ne­ri­ma iz Osi­je­ka. Uve­ren, da svi za­jed­no, kad su de­ca i mla­di u pi­ta­nju, “ra­di­mo jed­nu vo­ma va­žnu stvar” a to je nji­ho­va za­šti­ta od zlo­u­po­tre­ba na in­ter­ne­tu, pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić je obe­ćao po­dr­šku lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u na­sto­ja­nju da se mla­de ge­ne­ra­ci­je za­šti­te od ne­pri­jat­no­sti ko­je ih vre­ba­ju s ne­po­želj­nih veb stra­ni­ca. – Mi ho­će­mo da se ba­vi­mo pre­ven­ci­jom, a ne po­sle­di­ca­ma i za­to je op­šti­na i osno­va­la Cen­tar za ne­sta­lu i zlo­sta­vlja­nu de­cu – re­kao je Jo­vić i po­že­leo uspe­šnu pri­me­nu SI­NI soft­ve­ra na te­ri­to­ri­ji sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne.

Pot­pred­sed­nik ovog Cen­tra Igor Đur­čik u na­ja­vi je re­kao da če­sto, ro­di­te­lji ne po­zna­ju do­volj­no kom­pju­te­re, te da ne mo­gu ima­ti uvid ko­je im veb sa­dr­ža­je de­ca ko­ri­ste. Zbog to­ga je na­pra­vljen SI­NI soft­ver ko­ji će po­mo­ći ro­di­te­lji­ma da kon­tro­li­šu od­la­zak de­ce na ne­po­želj­ne veb stra­ni­ce. On za sa­da pred­sta­vlja osnov­nu ver­zi­ju soft­ve­ra, ka­ko je ob­ja­snio Alek­san­dar Mi­lo­sa­vlje­vić, pred­sed­nik ovog Cen­tra i mo­že se in­sta­li­ra­ti na sva­ki ra­ču­nar kao kon­tro­lor ko­ji kon­tro­li­še is­klju­či­vo veb sa­dr­žaj i in­for­ma­ci­je ko­je kroz nje­ga pro­la­ze. Na kra­ju se­mi­na­ra svim uče­sni­ci­ma je uru­čen po­me­nu­ti pro­gram, uz na­po­me­nu da će ga svi ko­ji že­le bes­plat­no do­bi­ti u kan­ce­la­ri­ji ovog Cen­tra u Sta­roj Pa­zo­vi.


Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: