• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Polovina domaćinstava bez uvećanih računa
Ekonomija
0 Komentara

Polovina domaćinstava bez uvećanih računa

15. april 2011. godine

Dalekovod

Od 1. apri­la po­či­nje pri­me­na no­vog ce­nov­ni­ka za pro­da­ju elek­trič­ne ener­gi­je i pri­me­na po­pu­sta od 11,89 od­sto za me­seč­nu po­tro­šnju od 1 do 350 ki­lo­vat-sa­ti. No­va pro­seč­na ce­na ki­lo­vat-sa­ta za sve kup­ce na svim na­pon­skim ni­vo­i­ma ve­ća je za 15,1 od­sto. Ki­lo­vat-sat za do­ma­ćin­stva bi­će sku­plji za 13,5 od­sto.

Pri­me­nom no­vog po­pu­sta od 11,89 od­sto go­to­vo mi­li­on i po do­ma­ćin­sta­va ko­ja me­seč­no ima­ju to­li­ku po­tro­šnju, što je po­lo­vi­na od svih do­ma­ćin­sta­va u Sr­bi­ji, ne­će ima­ti po­ve­ća­ne ra­ču­ne za stru­ju.  Nji­ma će, uz taj po­pust, bi­ti ob­ra­ču­na­van i po­pust od pet od­sto na ime re­dov­nog pla­ća­nja ra­ču­na za stru­ju, pa će ta­ko uku­pan po­pust za te kup­ce bi­ti do 16,89 od­sto.

Po­pu­sti će sa­da bi­ti još ve­ći za so­ci­jal­no ugro­že­ne ka­te­go­ri­je ku­pa­ca. Nji­ma će ra­ču­ni prak­tič­no bi­ti uma­nje­ni od 40 do 45 od­sto. Na­i­me, oni će mo­ći da ostva­re pra­vo na tri po­pu­sta – 35 % na ime svog so­ci­jal­nog sta­tu­sa, no­vih 11,89 % i 5 % na ime re­dov­nog pla­ća­nja stru­je. Svi ti po­pu­sti će pre­po­lo­vi­ti nji­ho­ve ra­ču­ne.

S ob­zi­rom da je pro­seč­na me­seč­na po­tro­šnja do­ma­ćin­stva u Sr­bi­ji is­pod 400 ki­lo­vat – sa­ti, oče­ku­je se da će no­vi po­pust pod­sta­ći i ra­ci­o­nal­nu po­tro­šnju stru­je i da će još ve­ći broj do­ma­ćin­sta­va ima­ti uma­nje­ne ra­ču­ne. Za ostva­ri­va­nje ovih po­pu­sta ku­pac ne tre­ba da do­la­zi u di­stri­bu­ci­ju, jer će se po­pu­sti auto­mat­ski ob­ra­ču­na­va­ti na osno­vu po­da­ta­ka  o iz­mi­ri­va­nju oba­ve­za, po­tro­šnji i so­ci­jal­nom sta­tu­su (pre­ma evi­den­ci­ji cen­ta­ra za so­ci­jal­ni rad).

Da bi ku­pac ko­ji tro­ši do 350 ki­lo­vat – sa­ti već u apri­lu mo­gao da ko­ri­sti po­pust od 11,89 od­sto, po­treb­no je da dug za stru­ju is­ka­zan na mar­tov­skom ra­ču­nu, ko­ji mu sti­že u apri­lu, u pot­pu­no­sti iz­mi­ri do da­tu­ma ko­ji je na ra­ču­nu ozna­čen kao rok do­spe­ća. Ta­ko će ste­ći pra­vo da mu već april­ski ra­čun, ko­ji sti­že u ma­ju, bu­de uma­njen za vi­še od 16 od­sto.

No­vo­u­ve­de­ni po­pust od 11,89 od­sto će va­ži­ti dok nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni ne ura­de Na­ci­o­nal­ni pro­gram za za­šti­tu ugro­že­nih po­tro­ša­ča. Taj pro­gram će bi­ti u skla­du sa Za­ko­nom o za­šti­ti po­tro­ša­ča i sa Di­rek­ti­va­ma EU o re­ša­va­nju pi­ta­nja tzv. ener­get­skog si­ro­ma­štva.

Svi po­pu­sti ko­je na go­di­šnjem ni­vou odo­bra­va Elek­tro­pri­vre­da Sr­bi­je do­sti­žu če­ti­ri mi­li­jar­de di­na­ra, tj. oko 40 mi­li­o­na evra, što je vred­nost jed­no­me­seč­ne po­tro­šnje za tre­ći­nu Sr­bi­je, tj. vred­nost elek­trič­ne ener­gi­je ko­ju u jed­nom me­se­cu za 800. 000 ku­pa­ca is­po­ru­či „Elek­tro­sr­bi­ja“ Kra­lje­vo.

No­vom ce­nom stru­je na­dok­na­đen je gu­bi­tak vred­no­sti ki­lo­vat-sa­ta zbog in­fla­ci­je u po­sled­njih go­di­nu da­na. Na­i­me, od ko­rek­ci­je ce­ne stru­je ko­ja je bi­la 1. mar­ta 2010. do 1. apri­la 2011. go­di­ne in­fla­ci­ja je bi­la oko 12 od­sto.

S.N.

Ka­ko sma­nji­ti po­tro­šnju do 350 kWh?

 

Po­red već do­bro po­zna­tih sa­ve­ta ko­je po­na­vlja­mo već go­di­na­ma, kao što je ko­ri­šće­nje ade­kvat­nog po­su­đa, šted­nih i ure­đa­ja sa što bo­ljom ener­get­skom ozna­kom, ras­po­red kuć­nih apa­ra­ta u op­ti­mal­ne rad­ne uslo­ve, izo­la­ci­ja pro­sto­ri­ja ko­je se gre­ju ili hla­de (gde se i po­sti­žu naj­ve­će ušte­de), pre­po­ru­ču­je­mo i de­talj­na uput­stva za ra­ci­o­nal­no ko­ri­šće­nje elek­trič­ne ener­gi­je ko­ja se na­la­ze na na­šem saj­tu (www.eps.rs) ili razgovor sa našim stručnim osobljem na šalterima elektrodistribucija.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: