• utorak, 3. oktobar 2023.
Podrška svakom detetu
Hronika | Inđija
0 Komentara

Podrška svakom detetu

21. april 2011. godine

Na tribini u Inđiji

Inđija – Tri­bi­na na­slo­vlje­na ”Svi u ško­lu, bu­duć­nost za sve” odr­ža­na je pro­šle sre­de u ve­li­koj sa­li Kul­tur­nog cen­tra. Reč je o ob­u­hva­tu de­ce iz mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa i nji­ho­vom uklju­či­va­nju, pre sve­ga, u obra­zov­ne to­ko­ve. Na­me­ra je da de­ca bu­du rav­no­prav­na od naj­ra­ni­jeg de­tinj­stva pa su u pro­gra­mu in­klu­zi­je, po­red ško­la, uklju­če­ne i pred­škol­ske usta­no­ve. Na ovu te­mu u sve­tlu no­vih pro­pi­sa go­vo­ri­la je So­nja Mi­la­di­no­vić, pro­svet­na sa­vet­ni­ca, a o no­vim kva­li­te­ti­ma obra­zo­va­nja So­nja Pa­ri­po­vić, uči­te­lji­ca fa­ci­li­ta­tor. U ime op­šti­ne ko­ja je pru­ži­la po­dr­šku ovom pro­jek­tu uče­sni­ci­ma se obra­ti­la Oli­ve­ra Mo­če­vić, na­čel­ni­ca Ode­lje­nja dru­štve­nih de­lat­no­sti a o prak­si na te­re­nu go­vo­ri­le su Je­le­na Ba­sa­rić, pe­da­gog, uči­te­lji­ca Sne­ža­na Vu­kas Er­la­u­er i Mi­ro­sla­va Mi­lo­še­vić, ro­di­telj.

Do sa­da čak 85 od­sto de­ce sa po­te­ško­ća­ma u raz­vo­ju, sa in­va­li­di­te­tom i de­ce iz mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa ni­je bi­lo uklju­če­no u si­stem obra­zo­va­nja. Osnov­nu ško­lu je po­ha­đa­lo sve­ga 10 od­sto de­ce iz rom­skih na­se­lja, po­seb­no su bi­le za­po­sta­vlje­ne rom­ske de­voj­či­ce. No­vi za­kon na­la­že da se u svim obra­zov­nim usta­no­va­ma for­mi­ra­ju ti­mo­vi za in­klu­ziv­no obra­zo­va­nje i da se sva­kom de­te­tu ponaosob pri­la­go­di pro­gram. Ka­da je reč o in­đij­skoj op­šti­ni in­klu­ziv­ni pro­gram je naj­pre kre­nuo u OŠ ”Jo­van Po­po­vić” u In­đi­ji, za­tim u ”Pe­tru Ko­či­ću”, u osnov­nim ško­la­ma u No­vom Slan­ka­me­nu i Ma­ra­di­ku, a od sred­njih u Gim­na­zi­ji.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: