• ponedeljak, 24. jun 2024.
Pobeda inđijske Gimnazije
Sport
0 Komentara

Pobeda inđijske Gimnazije

7. april 2011. godine

Indjijski gimnazijalci ce predstavljati srem na medjuokruznom prvenstvu

Inđija – Uče­ni­ci Gim­na­zi­je iz In­đi­je po­bed­ni­ci su Okru­žnog pr­ven­stva sred­njih ško­la s pod­ruč­ja se­dam srem­skih op­šti­na. Fud­ba­le­ri Gim­na­zi­je iz In­đi­je naj­pre su po­be­di­li vr­šnja­ke iz Pe­ći­na­ca, po­tom u po­lu­fi­na­lu Srem­sko­mi­trov­ča­ne, a u fi­na­lu i vr­šnja­ke iz sta­ro­pa­zo­vač­ke Eko­nom­ske ško­le „Vuk Ka­ra­džić“.

Fi­na­le je do­ne­lo do­sta uz­bđe­nja ali ne i iz­ne­na­đe­nje za eki­pu prof. Bran­ka Mar­če­te ko­ja je sa­vla­da­la eki­pu Eko­nom­ske ško­le iz Sta­re Pa­zo­ve re­zul­ta­tom 3:2 i iz­bo­ri­la uče­šće na me­đu­o­kru­žnom pr­ven­stvu u Va­lje­vu 30. mar­ta gde će ukr­sti­ti ko­plja sa naj­bo­ljim eki­pa­ma iz Ma­čve, Be­o­gra­da i Va­lje­va.

Igrač Gim­na­zi­je In­đi­ja Vo­ja Bla­go­je­vić je pro­gla­šen za naj­bo­ljeg igra­ča Okru­žnog pr­ven­stva.

Re­zul­ta­ti – če­tvrt­fi­na­le: SŠ „B. M. Mi­hiz“ Irig – EŠ „Vuk Ka­ra­džić“ Sta­ra Pa­zo­va 0:1,  TŠ „M. Ver­kić Uča“ Pe­ćin­ci – Gim­na­zi­ja In­đi­ja 4:6, STŠ „M. B. Uča“ Ru­ma – Gim­na­zi­ja „Sa­va Šu­ma­no­vić“ Šid 3:2; po­lu­fi­na­le: PŠH, Sremska Mi­tro­vi­ca – EŠ „Vuk Ka­ra­džić” Sta­ra Pa­zo­va 1:4 i Gim­na­zi­ja In­đi­ja – STŠ ”M. B. Uča” Ru­ma 4:2.

Fi­na­le: EŠ “Vuk Ka­ra­džić” Sta­ra Pa­zo­va  :  Gim­na­zi­ja In­đi­ja 2 : 3.

Pla­sman: 1. Gim­na­zi­ja In­đi­ja, 2. E Š “Vuk Ka­ra­džić” Sta­ra Pa­zo­va, 3. STŠ ”M. B. Uča” Ru­ma, 4. PŠH, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, 5. TŠ “M. Ver­kić Uča” Pe­ćin­ci, 6. SŠ”B. M. Mi­hiz” Irig, 7. Gim­na­zi­ja ”Sa­va Šu­ma­no­vić” Šid

M. D.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: