• sreda, 27. septembar 2023.
Novi praznik poezije
Kultura
0 Komentara

Novi praznik poezije

8. april 2011. godine

Uz poeziju i druženje: učesnici "Noći boema"

Inđija – Po de­ve­ti put In­đi­ja je u to­pli za­gr­ljaj pri­hva­ti­la pe­sni­ke bo­e­me ka­ko iz Sr­bi­je, ta­ko i iz Ho­lan­di­je, Ne­mač­ke, Švaj­car­ske, Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske, Re­pu­bli­ke Srp­ske, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Cr­ne Go­re. U ve­li­koj sa­li Kul­tur­nog cen­tra u In­đi­ji 74 pe­sni­ka, za­stu­plje­nih u knji­zi Noć bo­e­ma, go­vo­ri­li su svo­je sti­ho­ve, ka­ko bi se na naj­lep­ši na­čin odu­ži­li na­šem ve­li­kom pe­sni­ku-bo­e­mu Mi­ro­sla­vu Mi­ki An­ti­ću. Jer, ova ma­ni­fe­sta­ci­ja se odr­ža­va po­vo­dom nje­go­vog da­na ro­đe­nja, 14. mar­ta. Po­red osta­lih, u pro­gra­mu su uče­stvo­va­li Velj­ko Gru­jić – Ve­dža, pe­snik i re­ci­ta­tor ko­ji je go­vo­rio Mi­ki­nu po­e­zi­ju i ne­iz­be­žni tam­bu­ra­ši, jer je pro­sla­vlje­ni pe­snik vo­leo da ih slu­ša.

U “No­ći bo­e­ma” sve se pra­šta i mno­go što­šta za­bo­ra­vlja. Ali, bar na tren, za­bo­ra­vlje­no će se vra­ti­ti u iz­go­vo­re­nom sti­hu po­e­te­sa i pe­sni­ka, ili u pe­smi ko­ju će pe­va­ti tam­bu­ra­ši. Je­dan čo­vek je sa­mo je­din­ka: jed­na pti­ca ni­je ja­to; je­dan ko­rak ni­je ži­vot. A pti­ca, čo­vek i ko­rak bli­zu su za­jed­ni­štva – na­gla­sio je Ni­ki­ca Ba­nić, re­cen­zent knji­ge.

O lju­ba­vi i vi­nu naj­lep­še pe­va­ju bo­e­mi, ali oni ne mo­gu bez ka­fan­skog sto­la, mu­zi­ke, vi­na i li­sta har­ti­je. Jed­nu od na­ših naj­lep­ših ro­do­lju­bi­vih pe­sa­ma, Otadž­bi­na, na­pi­sao je Đu­ra Jak­šić za ka­fan­skim sto­lom.

Književni klub “Mi­ro­slav Mi­ka An­tić”, na če­lu sa agil­nim pred­sed­ni­kom Zla­to­mi­rom Bo­rov­ni­com, uči­nio je mno­go da  ma­ni­fe­sta­ci­ja pro­tek­ne u naj­bo­ljem re­du i da go­sti bu­du za­do­volj­ni. Po za­vr­šet­ku su­sre­ta raz­go­va­ra­li smo sa ne­kim od uče­sni­ka.

– Ovo mi je tre­ći put da do­la­zim u In­đi­ju i na­dam se da će bi­ti još pu­no do­la­za­ka. Uvek na­đem no­ve in­spi­ra­ci­je i uvek upo­znam no­ve pri­ja­te­lje. Sva­ka čast go­spo­di­nu Bo­rov­ni­ci ko­ji ovo or­ga­ni­zu­je – ka­že Zlat­ka Emer­šić, iz Be­ra­na.

– Za­ni­mlji­vo je, bi­lo mi je le­po. Već zbog sa­me či­nje­ni­ce da se lju­di oku­plja­ju i dru­že, da su u mo­guć­no­sti da go­vo­re svo­je pe­sme – re­kla je Lji­lja­na Fi­jat, dok­tor eko­nom­skih na­u­ka i uspe­šna pe­sni­ki­nja iz No­vog Sa­da, ko­ja vo­li i eko­no­mi­ju i po­e­zi­ju, a ne­ke od uče­sni­ka je sre­la na Fej­sbuk fe­sti­va­lu u svom gra­du.

– Pr­vi put sam u In­đi­ji, ta­ko da sam ja­ko za­do­vo­ljan. Upo­znao sam do­sta knji­žev­ni­ka za ko­je do­sad ni­sam znao. Sva­ka čast Zla­to­mi­ru Bo­rov­ni­ci za uspe­šno or­ga­ni­zo­va­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju – is­ta­kao je Va­le­rio Or­lić, iz Ri­je­ke.

Aca Ba­nić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: