• utorak, 3. oktobar 2023.
Naplata bez većih problema
Ekonomija
0 Komentara

Naplata bez većih problema

8. april 2011. godine

Stanovi iz programa socijalnog stanovanja habitat

Stara Pazova – Pre­ma jav­nim pred­u­ze­ći­ma u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni, ko­ri­sni­ci nji­ho­vih uslu­ga, svo­je oba­ve­ze, uglav­nom iz­mi­ru­ju na vre­me. Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne svo­ja po­tra­ži­va­nja za is­po­ru­če­nu to­plot­nu ener­gi­ju pro­šle go­di­ne na­pla­ti­la je u sto­po­stot­nom iz­no­su, čak je pre­šla taj iz­nos jer su na­pla­će­na i ne­ka po­tra­ži­va­nja iz pret­hod­nih go­di­na. Dug ko­ri­sni­ka pre­ma Di­rek­ci­ji u 2009/10. iz­no­sio je ne­što pre­ko 33 mi­li­o­na di­na­ra a na­pla­će­no je 33,6 mi­li­o­na Za grej­nu se­zo­nu 2010/11. Di­rek­ci­ja po­tra­žu­je 35 mi­li­o­na di­na­ra i do sa­da je na­pla­će­no oko 30 od­sto. – Iako je in­fla­ci­ja pro­šle go­di­ne bi­la 12 od­sto, a po za­ko­nu ce­ne gre­ja­nja bi tre­ba­le da pra­te vi­si­nu in­fla­ci­je, ce­na gre­ja­nja je po­ve­ća­na sa­mo za se­dam di­na­ra, tj. za du­plo ma­nji iz­nos ne­go što je Di­rek­ci­ja ima­la pra­vo. Na ovaj na­čin Di­rek­ci­ja je odr­ža­la is­pla­ti­vost si­ste­ma i iza­šla u su­sret svo­jim ko­ri­sni­ci­ma – ka­že Bla­žo Po­po­vić, PR Di­rek­ci­je. Ta­ko­đe, on do­da­je, da je Di­rek­ci­ja od­lu­či­la, da bez ob­zi­ra što grej­na se­zo­na tra­je od 15. ok­to­bra do 15. apri­la, omo­gu­ći svo­jim ko­ri­sni­ci­ma da utro­še­nu to­plot­nu ener­gi­ju pla­ća­ju to­kom ce­le go­di­ne. Ta­ko da je na­pla­ta u to­ku let­njih me­se­ci naj­ve­ća. Za ovo pred­u­ze­će je bit­no da na­pla­ta bu­de pre­ko 90 od­sto da bi “odr­ži­vost si­ste­ma bi­la za­ga­ran­to­va­na”.

S na­pla­tom za ko­ri­šće­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta stva­ri ma­lo dru­ga­či­je sto­je, ma­da ce­na ni­je me­nja­na dve go­di­ne. Od 19 mi­li­o­na di­na­ra ko­li­ko por­ta­žu­je, Di­rek­ci­ja je na­pla­ti­la 15. Sta­ro­pa­zo­vač­ki di­stri­bu­ter pri­rod­nog ga­sa “Gas fe­ro­mont” A.D. ima oko 16 hi­lja­da ko­ri­sni­ka i ka­ko ka­že Mi­ra Ća­vor, fi­nan­sij­ski ru­ko­vo­di­lac ovog pred­u­ze­ća, na­pla­ti­vost utro­še­nog ga­sa iz­no­si oko 91 od­sto. – Uglav­nom na­ši ko­ri­sni­ci svo­je oba­ve­ze iz­mi­ru­ju na vre­me, i što se ti­če gra­đa­na, pri­vre­de i jav­nog sek­to­ra. Ne­ma­mo sta­rih du­go­va­nja. Ma­nji broj gra­đa­na je pro­ble­ma­ti­čan pre­ma ko­ji­ma pri­me­nju­je­mo za­kon­ske me­re-  na­gla­ša­va Mi­ra Ća­vor i do­da­je da ovo pred­u­ze­će pri­me­nju­je si­stem od­lo­že­nog pla­ća­nja na šest me­se­ci za 1/3 fak­tu­ri­sa­nog iz­no­sa za utro­še­ni gas, od­no­sno za 37,5 od­sto.

JP “Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja” Sta­ra Pa­zo­va svo­ja po­tra­ži­va­nja u 2010. go­di­ni od do­ma­ćin­sta­va je na­pla­ti­lo u iz­no­su od 94,88 od­sto, od­no­sno gra­đa­ni su du­go­va­li 88.712.576,64 di­na­ra a na­pla­će­no je 84.170.053, 29 di­na­ra. Do­ma­ćin­stva su osta­la du­žna 4.542.523,35 di­na­ra. Po­tra­ži­va­nja Vo­do­vo­da od ko­lek­tiv­nog sta­no­va­nja iz­no­si­la su 11.617.450,51 di­nar, a na­pla­će­no je 10.725.887,71 di­nar, što iz­no­si 92,33 od­sto. U ko­lek­tiv­nom sta­no­va­nju Vo­do­vo­du su u pro­šloj go­di­ni osta­li du­žni 891.562,80 di­na­ra. Pri­vre­da sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne u pro­šloj go­di­ni ovom pred­u­ze­ću ukup­no je du­go­va­la 13.800.259,35 di­na­ra, a na­pla­će­no je 12.514.598,11 di­na­ra što iz­no­si 90,68 od­sto. Dug pri­vre­de je ostao u iz­no­su od 1.285.661,24 di­na­ra. Da­kle, ukup­na du­go­va­nja pre­ma JP „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“ u pro­šloj go­di­ni iz­no­si­la su 114.130.286,50  di­na­ra a na­pla­će­no je 107.410.539,11 di­na­ra, što za­či da je na­pla­ti­vost iz­no­si­la 94,11 od­sto. Pre­ne­ta ukup­na du­go­va­nja pre­ma ovom pred­u­ze­ću iz pro­šle go­di­ne iz­no­se 6.719.747,39 di­na­ra. JP “Či­sto­ća” Sta­ra Pa­zo­va za svo­je uslu­ge tre­nut­no po­tra­žu­je oko 34 mi­li­o­na di­na­ra. Od to­ga naj­vi­še joj du­gu­ju gra­đa­ni za od­no­še­nje sme­ća oko 24 mi­li­o­na i oko 2,3 mi­li­o­na di­na­ra za po­greb­ne uslu­ge. Osta­la po­tra­ži­va­nja ot­pa­da­ju na jav­ni sek­tor i pred­u­ze­ća.

G.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: