• ponedeljak, 24. jun 2024.
Mitrovica od tri opštine
Politika
1 Komentar

Mitrovica od tri opštine

13. april 2011. godine

Detalj s konferencije za novinare

Sremska Mitrovica – Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pe­ti­ci­jom tra­že da se uz cen­tral­nu grad­sku op­šti­nu for­mi­ra­ju i op­šti­ne La­ća­rak i Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca.

Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­či­nju pri­ku­plja­nje pot­pi­sa ne sa­mo za de­cen­tra­li­za­ci­ju Sr­bi­je, već i za de­cen­tra­li­za­ci­ju Srem­ske Mi­tro­vi­ce na na­čin ko­ji bi do­veo do for­mi­ra­nja tri op­šti­ne. O de­cen­tra­li­za­ci­je su na pro­šlo­ne­delj­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci go­vo­ri­li pred­sed­ni­ci grad­skih od­bo­ra G 17 Plus i Na­rod­ne par­ti­je, To­dor Ku­zman­če­vić i dr Dra­gan Šoć, a u ime gra­đa­na ko­ji po­dr­ža­va­ju ovu ini­ci­ja­ti­vu advo­kat Mo­mir Đu­ri­čić.

Obra­zla­žu­ći po­tre­bu de­cen­tra­li­za­ci­je, To­dor Ku­zman­če­vić je na­veo tri naj­va­žni­ja zah­te­va: da naj­ve­ći deo nov­ca ko­ji se pri­ku­pi u ne­kom gra­du, osta­ne u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, da gra­đa­ni di­rekt­no bi­ra­ju i sme­nju­ju svo­je gra­do­na­čel­ni­ke i da se lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma hit­no vra­ti od­u­ze­ta imo­vi­na. Ku­zma­no­vić je na­veo da sa­da od po­re­za na za­ra­de Srem­skoj Mi­tro­vi­ci osta­je 40 od­sto pri­ku­plje­nih sred­sta­va, la­ne je to bi­lo 376 mi­li­o­na. G 17 Plus tra­ži da gra­do­vi­ma osta­ne 80 od­sto ta­ko pri­ku­plje­nih sred­sta­va i sa­mo od to­ga grad­ski bu­džet Mi­tro­vi­ce bi bio pu­ni­ji za još 376 mi­li­o­na di­na­ra.

Pe­ti­ci­jom za de­cen­tra­li­za­ci­ju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, URS će za­tra­ži­ti po­kre­ta­nje pro­ce­du­re za for­mi­ra­nje naj­ma­nje tri grad­ske op­šti­ne. Po ovoj ide­ji, op­šti­ne bi bi­le Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca sa na­se­lji­ma u se­ver­noj Ma­čvi, La­ća­rak sa na­se­lji­ma se­ver­no i za­pad­no od se­la ko­je sa­da ima vi­še sta­nov­ni­ka ne­go ce­la iri­ška op­šti­na, i cen­tral­na grad­ska op­šti­na ko­joj bi pri­pa­da­la se­la is­toč­no i se­ver­no od Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra Na­rod­ne Par­ti­je dr Dra­gan Šoć je pod­se­tio da je Na­rod­na par­ti­ja jed­na od naj­mla­đih na po­li­tič­koj sce­ni Sr­bi­je i, od sa­mo osni­va­nja, čla­ni­ca URS.

– Ove go­di­ne oče­ku­je­mo iz­bo­re na ko­ji­ma će­mo na­stu­pi­ti sa za­jed­nič­kim li­sta­ma u oče­ki­va­nju da na­rod pre­po­zna da smo mi jed­na no­va sna­ga na po­li­tič­koj sce­ni Sr­bi­je – re­kao je dr Šoć.

Po re­či­ma advo­ka­ta Mo­mi­ra Đu­ri­či­ća, ja­sno je da po­sto­je­ća po­li­tič­ka si­tu­a­ci­ja ne od­go­va­ra stvar­nom ras­po­lo­že­nju na­ro­da, jer se za po­sla­ni­ke bi­ra­ju lju­di ko­je na­rod uop­šte ne po­zna­je.

– Iz­bor­ni za­kon se mo­ra me­nja­ti ka­ko bi po­sla­ni­ke bi­ra­li gla­sa­či, a ne cen­tra­le po­li­tič­kih stra­na­ka u Be­o­gra­du, što ne­ma ve­ze sa stvar­nom vo­ljom bi­ra­ča – re­kao je Đur­čić.

Čel­ni­ci dve stran­ke iz­ra­zi­li su oče­ki­va­nje da će ini­ci­ja­ti­vu za de­cen­tra­li­za­ci­ju gra­da pot­pi­sa­ti naj­ma­nje de­set od­sto bi­rač­kog te­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Pe­ti­ci­ja će po­tom bi­ti uru­če­na Skup­šti­ni gra­da.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Mitrovica od tri opštine”

  1. branko miokovic kaže:

    Pratim sta se desava na prostortima gde sam odrastao. U totalnoj besparici u kojoj se nalazi cela zemlja nekome pada na pamet da osnuje opstinu Lacarak. Sutra ce neko predloziti i opstinu Secer sokak. Gospodo zasucite rukave i latite se posla. Ko kaze da nema posla. Samo da se ulice pociste i posece korov koji raste na sve strane mogli bi da zaposlite sve mlade ljude umesto da osnivate nove opstine. Pokrenite radne akcije i budite prvi koji ce na njima ucestvovati.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: