• petak, 12. jul 2024.
Domaćini evropskog prvenstva
Sport
0 Komentara

Domaćini evropskog prvenstva

15. april 2011. godine

Detalj sa promocije u opštini

Inđija – In­đi­ja će po­red Be­o­gra­da, No­vog Sa­da i Sme­de­re­va, bi­ti je­dan od do­ma­ći­na Evrop­skog pr­ven­stva za ka­de­te u fud­ba­lu „Sr­bi­ja 2011.“  ko­je će se odr­ža­ti u ma­ju ove go­di­ne. Tim po­vo­dom je, pro­šle sre­de, u zgra­di op­šti­ne pro­mo­vi­sna kam­pa­nja ko­ju vo­di Fud­bal­ski sa­vez Sr­bi­je „Za­jed­no smo ja­či“, a ko­ja će, ka­ko je re­če­no, pro­te­ći u zna­ku bor­be pro­tiv ra­si­zma, šo­vi­ni­zma i dis­kri­mi­na­ci­je. Ak­ce­nat će bi­ti sta­vljen na po­di­za­nje sve­sti o va­žno­sti fer-ple­ja, so­li­dar­no­sti i me­đu­sob­nog po­što­va­nja.

Plan ak­tiv­no­sti pre­do­čen je pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne upra­ve, di­rek­to­ri­ma jav­nih pred­u­ze­ća, čla­no­vi­ma đač­kih par­la­me­na­ta. Pred­stav­ni­ci Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je is­ta­kli su va­žnost ško­la na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne, jer, ka­ko re­ko­še, ve­o­ma je va­žna sli­ka ko­ju će­mo ovom pri­li­kom po­sla­ti u svet, a ko­ja tre­ba da po­ka­že ka­ko na­vi­ja­či u Sr­bi­ji za­i­sta na­vi­ja­ju.

Pla­ni­ra­na je sa­rad­nja lo­kal­nih ško­la i ti­mo­va uče­sni­ka, iz­bor naj­bo­lje na­vi­jač­ke gru­pe, bi­će ras­pi­san kon­ku­rs za naj­bo­lji ba­ner.

Z.G.S.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: