• ponedeljak, 22. jul 2024.
Dobro smo snabdeveni svim lekovima
Ekonomija
0 Komentara

Dobro smo snabdeveni svim lekovima

22. april 2011. godine

Dobra snabdevenost lekovima

Sremska Mitrovica – Apo­te­ka „Srem­ska Mi­tro­vi­ca“ je do­bro snab­de­ve­na svim le­ko­vi­ma ko­ji se tre­nut­no na­la­ze na tr­ži­štu le­ko­va u Sr­bi­ji. Uko­li­ko se slu­čaj­no i de­si da je ne­što de­fi­ci­tar­no, raz­log su pro­iz­vo­đa­či ko­ji nam ne is­po­ru­ču­ju tu vr­stu me­di­ka­me­na­ta. Me­đu­tim, pro­blem ko­ji je pri­su­tan već iz­ve­sno vre­me i ko­ji nam stva­ra te­ško­će u na­bav­ci le­ko­va je­su ve­li­ka du­go­va­nja Re­pu­blič­kog za­vo­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje apo­te­ka­ma. Na­i­me, nji­ho­vo ka­šnje­nje uti­če na to da i mi ka­sni­mo u pla­ća­nju oba­ve­za pre­ma na­šim do­ba­vlja­či­ma. Oni zbog to­ga ima­ju pro­ble­ma sa uvo­zom le­ko­va, ta­ko da bi u ne­kom na­red­nom pe­ri­o­du, uko­li­ko ažur­nost u pla­ća­nju RZ­ZO ne bu­de ve­ća, mo­glo da do­đe do ne­sta­ši­ce uvo­znih le­ko­va na do­ma­ćem tr­ži­štu – re­kao nam je mr ph spec. Dra­gan Bo­žić, di­rek­tor Apo­te­ke „Srem­ska Mi­tro­vi­ca“, do­da­ju­ći da stra­ne le­ko­ve do­ba­vlja­či da­ju na od­lo­že­no pla­ća­nje od 90 da­na, te da sva­ko ka­šnje­nje u pla­ća­nju pred­sta­vlja pro­blem.

 

Apoteka u centru grada

Di­rek­tor Bo­žić is­ti­če da će se u Apo­te­ci „Srem­ska Mi­tro­vi­ca“ mak­si­mal­no po­tru­di­ti da na­pra­ve od­re­đe­nu ko­li­či­nu za­li­ha svih uvo­znih le­ko­va, ka­ko bi se pre­mo­sti­la even­tu­al­na ne­sta­ši­ca, uko­li­ko do nje do­đe.

– Kod nas tre­nut­no uvo­zni le­ko­vi u od­no­su na do­ma­će uče­stvu­ju sa vi­še od 50 po­sto od svih ukup­no iz­da­tih me­di­ka­me­na­ta. Ne­ka­da je taj od­nos bio ve­ći u ko­rist do­ma­ćeg le­ka, ali struč­no – ko­mer­ci­jal­ni i mar­ke­tin­ški efe­kat od stra­ne uvo­znih pro­iz­vo­đa­ča uti­če na to da le­ka­ri sa­da vi­še pre­pi­su­ju le­ko­ve iz uvo­za – ob­ja­šnja­va di­rek­tor Bo­žić.

 

Apoteka kod Bolnice

Me­đu­tim, bez ob­zi­ra na ne­za­vid­nu fi­nan­sij­sku si­tu­a­ci­ju u ko­joj su se na­šle sve, pa i mi­tro­vač­ka apo­te­ka, di­rek­tor ka­že da gra­đa­ni, ipak, ne tre­ba da stva­ra­ju za­li­he ni­ti da bu­du u pa­ni­ci, jer si­tu­a­ci­ja još uvek ni­je alar­mant­na.

– Mi će­mo se mak­si­mal­no po­tru­di­ti da u sva­kom mo­men­tu ima­mo sve le­ko­ve iz uvo­za. Ta­ko­đe, ape­lu­jem i na one ko­ji pre­pi­su­ju le­ko­ve da to či­ne mak­si­mal­no ra­ci­o­nal­no, ka­ko bi za­jed­nič­kim sna­ga­ma pre­mo­sti­li ovu si­tu­a­ci­ju – ka­že di­rek­tor Apo­te­ke „Srem­ska Mi­tro­vi­ca“ Dra­gan Bo­žić.

Tekst: S. Mi­haj­lo­vić

Fo­to: M. Mi­le­u­snić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: