• sreda, 27. septembar 2023.
Digitalni ram za slike
Zabava
0 Komentara

Digitalni ram za slike

7. april 2011. godine

 

Digitalni ram za slike

Sva­ko od nas ima na sto­lu sli­ku ili sli­ke svo­jih naj­mi­li­jih. To su naj­če­šće po­ro­dič­ne sli­ke i sli­ke pri­ja­te­lja. Na­vi­kli smo da ih gle­da­mo u ra­mo­vi­ma od iz­re­zba­re­nog dr­ve­ta, gip­sa, sta­kla, slo­no­va­če ili me­ta­la. Od sa­da mo­že­mo ih gle­da­ti u di­gi­tal­nim ra­mo­vi­ma sa mno­go vi­še mo­guć­no­sti. U za­vi­sno­sti od mo­de­la, di­gi­tal­ni ra­mo­vi mo­gu ima­ti in­ter­nu me­mo­ri­ju do 150 gb ili ih mo­že­te ko­ri­stit sa me­mo­ri­jskom kar­ti­com ili USB-om. Mo­žda ste ne­ka­da sa­mo ma­šta­li o to­me, sa­da je mo­gu­će, uba­ci­te sve sli­ke sa le­to­va­nja ili deč­jeg ro­đen­da­na u ram, oda­be­ri­te op­ci­ju za sli­des­how i uži­vaj­te. Na va­šem ra­mu će se sli­ka me­nja­ti sva­kih ne­ko­li­ko se­kun­di.

Ne­ki ra­mo­vi imau To­uch Screen, na nji­ma do­di­rom mo­že­te bi­ra­ti sli­ku ko­ja će bi­ti u ra­mu, kao i niz dru­gih zgod­nih op­ci­ja, kao što su sat, slu­ša­nje MP3 mu­zi­ke i pri­stup in­ter­ne­tu. Stan­dard­na ve­li­či­na ekra­na na ovom ra­mu je 7 in­ča, naj­bo­lja re­zo­lu­ci­ja ko­ju mo­že­te do­bi­ti je 800 x 600 pik­se­la, a ce­na ko­ju mo­ra­te pla­ti­ti da bi uži­va­li u ovoj fan­ta­stič­noj spra­vi­ci je od 100 do 300 eura.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: