• subota, 13. jul 2024.
Za po­li­tič­ku  i voj­nu ne­u­tral­nost
Politika
0 Komentara

Za po­li­tič­ku i voj­nu ne­u­tral­nost

4. maj 2012. godine

Sa kon­ven­ci­je DSS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Sremska Mitrovica – Pod slo­ga­ni­ma “Za Sr­bi­ju – znaš za­što” i “Do­sled­no za Mi­tro­vi­cu”, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je, 21. apri­la, odr­ža­na pred­iz­bor­na kon­ven­ci­ja De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je. U pri­su­stvu pred­sed­ni­ka DSS i pred­sed­nič­kog kan­di­da­ta, dr Vo­ji­sla­va Ko­štu­ni­ce, na za­vr­šnom sku­pu u ha­li PSC “Pin­ki” pred­sta­vlje­ni su po­sla­nič­ki kan­di­da­ti stran­ke iz Sre­ma, kao i Stra­te­gi­ja eko­nom­skog pre­po­ro­da ze­mlje, sa Pro­gra­mom raz­vo­ja Voj­vo­di­ne “Za bo­lji ži­vot Ba­na­ta, Bač­ke i Sre­ma”.
Pr­vi čo­vek DSS dr Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca, ko­ji je stra­nač­ki pro­gram iz­neo u knji­zi “Za­što Sr­bi­ja a ne Evrop­ska uni­ja”, obra­zlo­žio je svo­je gle­di­šte o po­tre­bi po­li­tič­ke i voj­ne ne­u­tral­no­sti ze­mlje. Mi ni­smo pro­tiv EU, već smo pro­tiv to­ga da Sr­bi­ja uđe u EU, kao bi dr­ža­va bi­la slo­bod­na i su­ve­re­na, od­no­sno mo­gla sa­mo­stal­no da sa­ra­đu­je sa ce­lim sve­tom, is­ta­kao je Ko­štu­ni­ca. Sma­tra da se Sr­bi­ja po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne “na­la­zi na po­gre­šnom pu­tu”, da je sa­da­šnja vlast či­ni za­vi­snom od EU i NA­TO i da je pri­ča o to­me kao EU ne­ma al­ter­na­ti­vu – dog­ma. Ovaj pred­sed­nič­ki kan­di­dat, ta­ko­đe, tvr­di da se da­nas ži­vi lo­ši­je ne­go u vre­me vla­da­vi­ne DSS, od 2004. do 2008. go­di­ne.
Pot­pred­sed­nik DSS i autor nje­go­vog eko­nom­skog pro­gra­ma “No­va in­du­stri­ja­li­za­ci­ja”, dr Ne­nad Po­po­vić, je is­ta­kao tri glav­na stra­nač­ka ci­lja u raz­vo­ju Sr­bi­je od 2012. do 2017. go­di­ne: za­po­šlja­va­nje, raz­voj do­ma­će pro­iz­vod­nje i rast ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na.
Na stra­nač­koj kon­ven­ci­ji u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci još su go­vo­ri­li: Zo­ran Mi­šče­vić, no­si­lac li­ste na mi­tro­vač­kim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, Mi­li­ca Ra­do­vić, pot­pred­sed­ni­ca DSS, Bra­ni­slav Ri­sti­vo­je­vić, pred­sed­nik Po­kra­jin­skog od­bo­ra DSS, za­tim dr San­da Ra­ško­vić Ivić i dram­ski pi­sac i re­di­telj Si­ni­ša Ko­va­če­vić, no­si­lac li­ste za Voj­vo­di­nu.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: