• ponedeljak, 15. jul 2024.
Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost
Politika
0 Komentara

Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost

27. mart 2012. godine

Sa tri­bi­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Ume­sto po­li­ti­ke Evrop­ska uni­ja ne­ma al­ter­na­ti­vu, Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost, jer je to u naj­bo­ljem i su­štin­skom in­te­re­su. Ni­je se pro­me­ni­la Sr­bi­ja već Evrop­ska uni­ja. Od nas se za­rad ula­ska u uni­ju tra­ži da se od­rek­ne­mo de­la te­ri­to­ri­je nad ko­jim ima­mo su­ve­re­ni­tet. Tra­že da pla­ti­mo ce­nu ka­kvu do sa­da nie pla­ti­la ni­jed­na ze­mlja ko­ja je ušla u Evrop­sku uni­ju. Ho­će da se in­te­gri­še­mo, ali sa­mo kroz dez­in­te­gra­ci­ju Sr­bi­je, iz­ja­vio je na tri­bi­nu Fon­da Slo­bo­dan Jo­va­no­vić, odr­ža­noj 22. fe­bru­a­ra u Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pred­sed­nik De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca po­vo­dom pro­mo­ci­je nje­go­ve knji­ge „Za­što Sr­bi­ja a ne Evrop­ska uni­ja“.
Ko­so­vo je ver­ti­ka­la na­šeg na­ro­da. Ono ni­je sa­mo te­ri­to­ri­jal­no, već i eko­nom­sko pi­ta­nje, jer ta­mo je ve­li­ko rud­no bo­ga­stvo, a Sr­bi­ja i nje­ni gra­đa­ni u ju­žnoj srp­skoj  po­kra­ji­ni po­tra­žu­ju i vred­nu imo­vi­nu. Ustav  je prav­na ba­ri­ja­ra oti­ma­nju Ko­so­va od Sr­bi­je. Dok je on na sna­zi ne­ma ni­šta od ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va, po­ru­čio je s ove tri­bi­ne li­der DSS.
Pre­ma nje­go­voj oce­ni pot­pi­si­va­nje Spo­ra­zu­ma  o pri­dru­ži­va­nju i sta­bi­li­za­ci­ji bi­lo je po­gre­šno, jer je Sr­bi­ja zbog to­ga u pro­te­le tri go­di­ne iz­gu­bi­la 500 mi­li­o­na evra.
Osvr­ću­ći se na od­nos pre­ma pro­šlo­sti, sa­dr­žan u ovoj knji­zi, Ko­štu­ni­ca je re­kao da je srp­ski na­rod bio naj­ve­ća žr­tva ra­to­va u pro­šlom ve­ku.
Su­šti­na ide­je  o ne­u­tral­no­sti je da Sr­bi­ja tre­ba sa­mo­stal­no da od­lu­ču­je o sop­stve­noj sud­bi­ni, za­klju­čio je iz­la­ga­nje na  do­bro po­se­će­noj tri­bi­ni Fon­da Slo­bo­dan Jo­va­no­vić u Grad­skoj ku­ći pred­sed­nik De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca.
Na tri­bi­ni su još go­vo­ri­li: dr Alek­san­dar Ilić, dr Ne­nad Po­po­vić i dr Mir­ja­na Ste­fa­nov­ski.

S.L.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: