• petak, 19. jul 2024.
Pred­sta­vlje­na  eko­nom­ska plat­for­ma
Politika
0 Komentara

Pred­sta­vlje­na eko­nom­ska plat­for­ma

27. mart 2012. godine

Din­kić na tri­bi­ni u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Li­der Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Mla­đan Din­kić po­se­tio je pro­te­klog pet­ka Srem­sku Mi­tro­vi­cu i tom pri­li­kom pri­vred­ni­ci­ma pred­sta­vio eko­nom­sku plat­for­mu ove stran­ke.
– Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pi­šu eko­nom­ski pro­gram za ove iz­bo­re za­jed­no sa pri­vred­ni­ci­ma. Iz tog raz­lo­ga obi­la­zim gra­do­ve ši­rom Sr­bi­je i za­jed­no sa pri­vred­ni­ci­ma tra­gam za naj­bo­ljim re­še­nji­ma ko­ja bi bi­la re­al­na u ovim te­škim okol­no­sti­ma. Osno­va na­še plat­for­me je­ste po­re­ska re­for­ma i po­dr­ška ma­lim i sred­njim pred­u­ze­ći­ma. Sma­tra­mo da tre­ba pro­me­ni­ti si­stem ob­ra­ču­na PDV-a, ta­ko da se on ne pla­ća una­pred po fak­tu­ri, već tek on­da ka­da se ro­ba na­pla­ti. Ta­ko­đe, ve­o­ma je va­žno i da se uki­nu pa­ra­fi­skal­ni na­me­ti, ta­ko da pred­la­že­mo uki­da­nje fir­ma­ri­na, na­kna­da za ko­ri­šte­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, kao i tak­si za šu­me, vo­du i eko­lo­gi­ju. Pred­la­že­mo da se nji­ho­vo odr­ža­va­nje fi­nan­si­ra di­rekt­no od pri­ho­da od PDV-a – re­kao je, iz­me­đu osta­log, Mla­đan Din­kić pri­li­kom po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
Pri­vred­ni­ci su po­zi­tiv­no oce­ni­li osnov­ne smer­ni­ce eko­nom­ske plat­for­me URS-a i po­ka­za­li in­te­re­so­va­nje za pred­lo­že­ne me­re. Oni su i iz­ne­li pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju, kao i pred­lo­ge na ko­ji na­čin bi oni, po nji­ho­vom mi­šlje­nju, mo­gli da se re­še.
Na­kon Srem­ske Mi­tro­vi­ce, u La­ćar­ku je odr­ža­na tri­bi­na sa po­ljo­pri­ved­ni­ci­ma na ko­joj je pred­sta­vljen pro­gram „Uje­di­nje­ni za po­ljo­pri­vre­du“, či­ji je ko­a­u­tor, Iva­na Du­lić Mar­ko­vić.
To­kom bo­rav­ka u Sre­mu, Din­kić je po­se­tio je i in­du­strij­sku zo­nu u No­voj Pa­zo­vi, od­no­sno pred­u­ze­će „Me­sen Evro­pa“, ko­je je pr­vo za­jed­nič­ko ula­ga­nje  ju­žno­ko­rej­ske i srp­ske fir­me u obla­sti ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća. On je re­kao da se u uslo­vi­ma kri­ze, ka­da se bo­ri pro­tiv ne­za­po­sle­no­sti, mo­ra­ju ja­če po­dr­ža­ti ozbilj­ni in­ve­sti­to­ri i vla­sni­ci ko­ji otva­ra­ju no­va rad­na me­sta, ko­ji ima­ju tr­ži­šta i mo­guć­nost da ši­re pro­iz­vod­nju.

S. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: