• subota, 2. mart 2024.
Za­sta­va sa tri slo­va – sim­bol kva­li­te­ta
Ekonomija
0 Komentara

Za­sta­va sa tri slo­va – sim­bol kva­li­te­ta

9. februar 2012. godine

Dra­gan Ta­dić sa pri­zna­njem

Sremska Mitrovica – U pro­iz­vod­nom po­go­nu srem­sko­mi­tro­vač­kog  Eaton electrica doo od pre ne­ko­li­ko me­se­ci vi­si za­sta­va na či­joj pla­voj po­za­di­ni su tri ve­li­ka la­ti­nič­na slo­va – EBE, što je skra­će­ni­ca od Eaton bi­snis ex­sel­lent. Ove tri re­či, ka­ko nam ob­ja­šnja­va­ju, zna­če da je fa­bri­ka spo­sob­na da pro­iz­vo­di tač­no na vre­me i to pro­iz­vo­de vr­hun­skog kva­li­te­ta ko­ji sa pra­vom mo­gu da no­se lo­go ve­li­ke svet­ske kom­pa­ni­je. Uspeh je još ve­ći kad se zna da je Eaton ov­de po­čeo da ra­di pre tri go­di­ne.
Za­sta­va i još jed­no pri­zna­nja ko­ja su do­bi­li zna­če da mi­tro­vač­ka fa­bri­ka stal­no na­pre­du­je u od­no­su na dru­ge ko­je po­sto­je u okvi­ru ve­li­ke isto­i­me­ne kom­pa­ni­je.
– Po po­ka­za­te­lji­ma ko­je ostva­ru­je­mo mi smo jed­na od naj­flek­si­bil­ni­jih fa­bri­ka ko­je na­ša kom­pa­ni­ja ima u Evro­pi i jed­na smo od tri ko­je su uči­ni­le naj­ve­ći na­pre­dak u 2011. go­di­ni uop­šte. Spa­da­mo me­đu tri naj­bo­lje fa­bri­ke od 150 njih u kom­pa­ni­ji – ob­ja­šnja­va Dra­gan Ta­dić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Eaton elec­tri­ca u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i na­sta­vlja – Su­mi­ra­ju­ći 2011. go­di­nu ne sme­mo za­bo­ra­vi­ti da smo ima­li pre­se­lje­nje no­ve pro­iz­vod­ne li­ni­je iz Če­ške u Sr­bi­ju ko­ja nam je do­ne­la oko 50 no­vih rad­nih me­sta.
Ka­da broj rad­ni­ka u pi­ta­nju naj­ve­ću za­po­sle­nost ostva­ri­li su ka­da su na svim pro­iz­vod­nim li­ni­ja­ma ima­li 1.080 an­ga­žo­va­nih li­ca. Tre­nut­no ov­de ra­di 920 za­po­sle­nih, a di­rek­tor Ta­dić je op­ti­mi­sta da će se to­kom 2012. go­di­ne ostva­ri­ti pla­no­vi o po­ve­ća­nju bro­ja rad­ni­ka za vi­še od sto­ti­nu.

Za­sta­va do­kaz kva­li­te­ta

– Na­ša stra­te­gi­je je da iz Evro­pe u Sr­bi­ju do­no­si­mo ren­ta­bil­ne pro­iz­vod­nje. Po­ka­za­li smo se kao vre­dan i stru­čan na­rod, to će­mo do­ka­zi­va­ti i ubu­du­će i to će nam po­mo­ći da even­tu­al­no po­ve­ća­va­mo broj za­po­sle­nih, is­ta­kao je Dra­gan Ta­dić.
Ov­de se do­bar rad ce­ni. Me­nadž­ment Eato­na je van­red­no na­gra­dio 25 za­po­sle­nih to­kom go­di­ne, a na­gra­da se sa­sto­ji u to­me što su rad­ni­ci bi­li an­ga­žo­va­ni na od­re­đe­no vre­me, a do­bi­li su stal­na rad­na me­sta. Ov­de se to ra­di po po­seb­nom na­či­nu bo­do­va­nja ko­ji ob­u­hva­ta mno­ge ele­men­te – po­če­tak ra­da u fir­mi, broj rad­nih me­sta za ko­je su za­po­sle­ni ob­u­če­ni i dru­go. Na osno­vu ukup­nog bro­ja bo­do­va po­je­din­ci za­u­zi­ma­ju me­sta na rang li­sti.
– Oni ko­ji za­u­zmu čel­ne po­zi­ci­je do­bi­ja­ju stal­ni po­sao kao na­gra­du. Ra­di­mo to re­dov­no, sva­kih šest me­se­ci, a ove go­di­ne smo to uči­ni­li za još pet rad­ni­ka, jer  na­ša fa­bri­ka ima ser­ti­fi­kat LIN  što u pre­vo­du zna­či da pro­iz­vo­di tač­no na vre­me. Pu­no smo ulo­ži­li tru­da svi za­jed­no, do­bi­li smo po­e­ne, za­do­vo­lji­li sve stan­dar­de na ni­vou kva­li­te­ta pro­iz­vod­nje. Za­sta­va u po­go­nu je do­kaz to­me, ali i do­kaz da smo ser­ti­fi­ko­va­ni da na na­še pro­iz­vo­de sta­vlja­mo lo­go kom­pa­ni­je što je vr­lo bit­no s ob­zi­rom da ov­de fa­bri­ka po­sto­ji sa­mo tri go­di­ne – is­ta­kao je Dra­gan Ta­dić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Eato­na u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
Eaton iz­vo­zi 93 od­sto pro­iz­vod­nje,  a po­red auto­mat­skih osi­gu­ra­ča i sklop­ki, od ove go­di­ne pro­iz­vo­de se  i  kon­tak­to­ri ko­ji se ugra­đu­ju u raz­vod­ne ta­ble. Na­da­ju se da na ovom pro­iz­vod­nom asor­ti­ma­nu ne­će osta­ti.

S.Đa­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: