• četvrtak, 18. jul 2024.
Sub­ven­ci­je sto­ča­ri­ma i vo­ća­ri­ma
Poljoprivreda
0 Komentara

Sub­ven­ci­je sto­ča­ri­ma i vo­ća­ri­ma

9. februar 2012. godine

Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra u Grad­skoj ku­ći

Sremska Mitrovica – Pro­iz­vo­đa­či mle­ka, njih 37 s te­ri­to­ri­je srem­sko­mi­tro­vač­ke op­šti­ne,  do­bi­će oko mi­li­on di­na­ra sub­ven­ci­ja za uma­ti­če­ne kra­ve i ju­ni­ce či­me se ge­net­ski una­pre­đu­je mleč­no go­ve­dar­stvo. U isto vre­me, udru­že­nje vo­ća­ra će iz grad­skog bu­dže­ta, pre­ko re­sor­ne upra­ve, do­bi­ti 300.000 di­na­ra pod­sti­caj­nih sred­sta­va, a ugo­vor o do­de­li sred­sta­va pot­pi­san je pro­šle ne­de­lje u Grad­skoj ku­ći.
Po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka za po­ljo­pri­vre­du Vla­da Vu­če­no­vić ka­že da se i ove go­di­ne na­sta­vi­lo sa sub­ven­ci­o­ni­sa­njem uma­ti­če­nja osnov­nog sta­da, kra­va i ju­ni­ca, što je ve­o­ma bit­no, jer bez osnov­nog sta­da ne­ma ni kva­li­tet­nog sto­čar­stva.
– Ove go­di­ne je kon­ku­ri­sa­lo 37 po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va sa oko 500 kra­va. Svi su is­pu­nja­va­li uslo­ve kon­kur­sa i svi­ma će bi­ti pla­će­no ma­ti­če­nje, ukup­no mi­li­on di­na­ra – na­vo­di Vu­če­no­vić.- Ove go­di­ne smo id­zvo­ji­li i 300 hi­lja­da di­na­ra za sub­ven­ci­je u vo­ćar­stvu.
Sto­čar Đor­đe Ne­na­do­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ka­že da tre­nut­no ima 28 mu­znih kra­va i pet­na­e­stak ste­o­nih ju­ni­ca, ukup­no ne­što vi­še od pe­de­se­tak gr­la na ima­nju.
– Srem­ska Mi­tro­vi­ca je jed­na od ret­kih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va ko­ja već ne­ko­li­ko go­di­na sti­mu­li­še uvo­đe­nje se­lek­ci­je go­ve­da. Grad pla­ća ve­ći deo tro­ško­va ko­je ima­mo kod ma­ti­če­nja, vo­đe­nja se­lek­ci­je, kon­tro­lu mleč­no­sti. To nam do­sta zna­či jer su u sto­čar­stvu ve­li­ke oba­ve­ze i iz­dva­ja­nja, a da ne po­mi­njem da je to po­sao gde ne­ma pre­da­ha, pre­ki­da, ni slo­bod­nih da­na, već se ra­di 24 sa­ta – na­vo­di Ne­na­do­vić.
Pro­iz­vo­đač mle­ka iz Ša­ši­na­ca Jo­van Po­po­vić, ko­ji ta­ko­đe ima de­se­ti­ne gr­la kra­va i ju­ni­ca, od ko­jih je 26 mu­znih gr­la i osta­lo pri­plod­ni ma­te­ri­jal, pod­se­ća da je mleč­no go­ve­dar­stvo or­ga­ni­zo­va­na pro­iz­vod­nja.
– U ovoj obla­sti mo­ra da se vo­di ra­ču­na o sva­kom seg­men­tu, od za­se­ja­nih po­vr­ši­na, do bro­ja gr­la. Sve mo­ra da se iz­ra­ču­na da bi se za­vr­ši­lo na po­zi­tiv­noj nu­li – ka­že Po­po­vić – Svi­ma je ve­ći pro­blem što je ni­zak vo­do­staj pa je stao iz­voz ku­ku­ru­za, a ne to što od tog ku­ku­ru­za mo­že da se uto­vi mno­go svi­nja ili go­ve­da. Iz­vo­zi­mo te­la­di, a ho­će­mo da otva­ra­mo biv­še kla­ni­ce. Zbog ta­kvih stva­ri na­ma tre­ba du­go­roč­na po­li­ti­ka.
Na­čel­nik Grad­ske upra­ve za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Go­ran Če­ke­ri­nac na­vo­di da je ovo tre­ća go­di­na ka­ko ova upra­va de­li sub­ven­ci­je vla­sni­ci­ma uma­ti­če­nih kra­va i ju­ni­ca.
– Osim ovo­ga, mi smo i na dru­ge na­či­ne po­ma­ga­li sto­ča­re, po­seb­no pri­li­kom pra­va pre­čeg za­ku­pa ze­mlji­šta, po­ma­ga­li im kod ad­mi­ni­stra­tiv­nih po­slo­va pri­li­kom apli­ci­ra­nja kod ba­na­ka za na­bav­ku opre­me i me­ha­ni­za­ci­je. I mi­ni­star­stvo je ove go­di­ne bi­lo „iz­da­šni­je“ pa je do­de­lji­va­lo 25 hi­lja­da za uma­ti­če­nu kra­vu i ju­ni­cu, a pre­mi­ja za mle­ko je po­ra­sla na pet di­na­ra. Ta­ko je ova go­di­na ma­lo uspe­šni­ja za sto­čar­stvo – oce­nio je Če­ke­ri­nac.
Pri­li­kom pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra o do­de­li sred­sta­va, pri­zna­te pro­iz­vo­đa­če mle­ka i vo­ća­re po­zdra­vio je i za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na ko­ji je tom pri­li­kom pod­se­tio da je grad i ove go­di­ne, u okvi­ru mo­guć­no­sti, uči­nio mak­si­mal­ne na­po­re da po­mog­ne raz­voj po­ljo­pri­vre­de.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: