• sreda, 17. jul 2024.
Ko­ri­šće­nje me­da – zdra­va na­vi­ka
Stara Pazova
0 Komentara

Ko­ri­šće­nje me­da – zdra­va na­vi­ka

9. februar 2012. godine

Sa­jam me­da

Da bi upo­tre­ba me­da u is­hra­ni gra­đa­na sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne po­sta­la zdra­va na­vi­ka, Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va i eko­lo­ški po­kret “Eko san” u če­tvr­tak, 22. de­cem­bra or­ga­ni­zo­va­li su dru­gi Fe­sti­val me­da pod po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va. Na­ziv ovo­go­di­šnjeg Fe­sti­va­la bio je “Da sa­ču­va­mo pče­le – u red za med”, a iz­lo­že­ni pče­li­nji pro­iz­vo­di mo­gli su se ovom pri­li­kom ku­pi­ti po pri­stu­pač­nim ce­na­ma. – Na­ša op­šti­na po­red svih onih pri­vred­nih ak­ci­ja ko­je ima, mo­ram da ka­žem da u po­sled­nje tri go­di­ne po­seb­nu pa­žnju pri­da­je ono­me što zo­ve­mo oču­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne, eko­lo­gi­ja i zdrav ži­vot. To je pre sve­ga za­hva­lju­ju­ći to­me što smo pre­po­zna­li da su to seg­men­ti ve­o­ma va­žni za funk­ci­o­ni­sa­nje jed­ne zdra­ve lo­kal­ne za­jed­ni­ce, a bu­dže­tom za sle­de­ću go­di­nu pred­vi­đe­na su mno­go ve­ća sred­stva za ova­kve ak­ci­je –  re­kao je pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić na otva­ra­nju Dru­gog fe­sti­va­la me­da i do­dao da svi ko­ji že­le da se bo­re za zdra­vu sre­di­nu da će ima­ti po­dr­šku lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.
Po re­či­ma pred­sed­ni­ce eko­lo­škog po­kre­ta “Eko san” Mir­ja­ne Do­mo­nji fe­sti­val je bio i edu­ka­tiv­nog ka­rak­te­ra i ob­u­hva­tio je i pro­daj­nu iz­lo­žbu ra­znih vr­sta me­da, ko­zme­ti­ke od me­da i ko­la­če.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: