• četvrtak, 18. jul 2024.
Gra­do­na­čel­nik Za­je­ča­ra  po­se­tio In­đi­ju
Inđija
0 Komentara

Gra­do­na­čel­nik Za­je­ča­ra po­se­tio In­đi­ju

21. februar 2012. godine

Bo­ško Ni­čić i Go­ran Je­šić

Gra­do­na­čel­nik Za­je­ča­ra Bo­ško Ni­čić je pro­šle sre­de bio u uz­vrat­noj po­se­ti op­šti­ni In­đi­ja. On je sa svo­jim do­ma­ći­nom Go­ra­nom Je­ši­ćem raz­go­va­rao o pri­vred­noj i sport­skoj sa­rad­nji ove dve sre­di­ne. Gra­do­na­čel­nik Za­je­ča­ra je po­se­tio Di­rek­ci­ju za iz­grad­nju op­šti­ne, kom­pa­ni­ju „Te­ra pro­dakšn“, no­vo­i­zgra­đe­nu Sport­sku ha­lu i Op­štin­sku upra­vu. Odr­ža­li su kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re.
Za­jed­nič­ko za Ni­či­ća i Je­ši­ća je što su ih gra­đa­ni ne­po­sred­no iza­bra­li za gra­do­na­čel­ni­ke.
– U uslo­vi­ma ka­da dr­ža­va ne vo­di do­volj­no ra­ču­na da pod­jed­na­ko ula­že u sve de­lo­ve nje­ne te­ri­to­ri­je, čel­ni lju­di ko­ji­ma su gra­đa­ni uka­za­li po­ve­re­nje mo­gu sa­mi do­sta to­ga da ura­de. Pri­mer za to je Za­je­čar gde su u to­ku broj­ne in­ve­sti­ci­je iako Za­je­čar, na pri­mer, ne­ma ko­ri­dor 10. Na dru­goj stra­ni ima­te Kru­še­vac ko­ji ima ko­ri­dor 10, a ta­mo se ni­šta ne de­ša­va. Po­red to­ga što je dr­ža­va u oba­ve­zi da svim op­šti­na­ma i gra­do­vi­ma pru­ži istu šan­su, raz­voj jed­ne sre­di­ne umno­go­me za­vi­si od čel­nih lju­di. Po­ka­za­lo se da je naj­bo­lje ka­da ih gra­đa­ni ne­po­sred­no bi­ra­ju. Na ža­lost, pro­me­nom za­kon­skih okvi­ra i Usta­va Sr­bi­je, na­pra­vi­li smo par­to­krat­sko dru­štvo pa sad ima­mo pri­pad­ni­ke po­li­tič­kih stra­na­ka ko­ji vo­de gra­do­ve, i ima­mo pro­ble­me. Mo­ra­mo po­pra­vi­ti po­li­tič­ke okvi­re i gra­đa­ni­ma da­ti po­no­vo šan­su da sa­mi bi­ra­ju gra­do­na­čel­ni­ke. Sa­mo ta­ko mo­že­mo ostva­ri­ti po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te, re­kao je Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja.
Sa njim se slo­žio gra­do­na­čel­nik Za­je­ča­ra ko­ji je na­gla­sio da je do­šao u In­đi­ju po „pel­cer“ za pri­vred­ni raz­voj i pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja.
– Po­red to­ga, da­nas sam ov­de ka­ko bi­smo ostva­ri­li sa­rad­nju i na sport­skom pla­nu ko­ju smo za­po­če­li sa­rad­njom ru­ko­met­nih klu­bo­va, re­kao je Bo­ško Ni­čić, gra­do­na­čel­nik Za­je­ča­ra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: