• ponedeljak, 15. jul 2024.
Ce­na vo­de je – is­pod ce­ne
Ekonomija
0 Komentara

Ce­na vo­de je – is­pod ce­ne

10. februar 2012. godine

Di­rek­tor Jo­van Jer­kić

Ruma – Na ula­zu u rum­ski JP ”Vo­do­vod” na­la­zi se ta­bla, a na njoj is­pi­sa­na de­vi­za ”Vo­da je ži­vot”. Ka­ko je taj ži­vot na­stao, ka­ko se odr­ža­va, raz­go­va­ra­li smo ovih da­na sa di­rek­to­rom ovog jav­nog pred­u­ze­ća Jo­va­nom Jer­ki­ćem, a ne­po­sred­ni po­vod za ovaj su­sret je obe­le­ža­va­nje pu­ne če­ti­ri de­ce­ni­je od na­stan­ka pred­u­ze­ća.
Ne­gde 60-tih, sa­zre­la je u Ru­mi ide­ja da grad mo­ra ima­ti re­dov­no vo­do­snab­de­va­nje ka­ko bi oprav­da­la na­ziv gra­da. Ne­gde 1. av­gu­sta 1972. ”Vo­do­vod” je kon­sti­tu­i­san kao pred­u­ze­će za vo­do­snab­de­va­nje, za go­di­nu da­na iz­gra­đe­no je 87 ki­lo­me­ta­ra vo­do­vod­ne mre­že u gra­du. U me­đu­vre­me­nu, u ovaj si­stem pri­klju­ču­je se i iri­ška op­šti­na ta­ko da ”Vo­do­vod” sti­če re­gi­o­nal­ni sta­tus. Da­nas si­stem vo­do­snab­de­va­nja či­ni 500 ki­lo­me­ta­ra vo­do­vod­ne mre­že, 90 ki­klo­me­ta­ra ka­na­li­za­ci­je, vi­še od 20 hi­lja­da vo­do­me­ra, sve to uz 138 za­po­sle­nih. Pre 25 go­di­na iz­gra­đe­na je Fa­bri­ka vo­de na Fi­še­ru, či­me je si­stem de­fi­ni­tiv­no za­o­kru­žen.
Da li je za ovih 40 go­di­na si­stem mo­der­ni­zo­van, ili vi­še iz­ra­u­bo­van?
-Po­da­tak o 40 go­di­na po­sto­ja­nja naj­vi­še go­vo­ri o sta­ro­sti kom­plet­ne in­fra­struk­tu­re. U vo­do­vod­noj mre­ži Ru­me je 70 od­sto azbest­nih ce­vi i PVC ce­vi ni­skog pri­ti­ska, zbog to­ga ima­mo do­sta gu­bit­ka vo­de na mre­ži. Još je go­ra si­tu­a­ci­ja u iri­škoj op­šti­ni u ko­joj su de­lo­vi mre­že iz 1930. go­di­ne. Za re­ša­va­nje ovih pro­ble­ma po­treb­ne su ve­li­ke pa­re, a ”Vo­do­vod” ni­je pro­fit­na fir­ma. Na ni­vou gra­da na­pra­vlje­na je Stra­te­gi­ja raz­vo­ja do 2020. go­di­ne, u njoj je za­cr­ta­na re­kon­struk­ci­ja vo­do­vod­ne in­fra­struk­tu­re i iz­grad­nja pa­ra­lel­nog ma­gi­stral­nog ce­vo­vo­vo­da u du­ži­ni od 12 ki­lo­me­ta­ra, jer tu ima­mo ”usko gr­lo”.
To su krup­ni pro­jek­ti, šta će se ra­di­ti u bli­skoj bu­duć­no­sti ka­ko bi gra­đa­ni ima­li bo­lje vo­do­snab­de­va­nje?
-U ovoj go­di­ni se pla­ni­ra re­kon­struk­ci­ja jed­nog fil­ter-po­lja u Fa­bri­ci vo­de, ra­do­vi će bi­ti za­vr­še­ni do kra­ja mar­ta. Dru­gi pro­je­kat na Fa­bri­ci vo­de je ure­đaj za pro­iz­vod­nju ras­tvo­ra hlo­ra ko­ji smo do sa­da ku­po­va­li. Sa­da će ta pro­iz­vod­nja, elek­tro­li­zom so­li, bi­ti u sop­stve­noj re­ži­ji. To će bi­ti za­vr­še­no do kra­ja apri­la ove go­di­ne. Za let­nje me­se­ce pla­ni­ra­mo po­bolj­ša­nje vo­do­snab­de­va­nja u Ma­lim Ra­din­ci­ma, gde su iz­ra­že­ni pro­ble­mi.

''Vo­da je ži­vot'', ali či­ji

Na skup­štin­skim za­se­da­nji­ma če­sto ste na uda­ru kri­ti­ke opo­zi­ci­je, zbog vi­so­kih ce­na i vi­ška za­po­sle­nih – je li i tu isti­na ne­gde na sre­di­ni?
-Po evrop­skim stan­dar­di­ma, na hi­lja­du vo­do­me­ra do­la­zi se­dam za­po­sle­nih. Mi ima­mo vi­še od 20 hi­lja­da vo­do­me­ra i 138 za­po­sle­nih. Ne­ka se ti kri­ti­ča­ri pre­ra­ču­na­ju. Dru­ga je stvar struk­tu­ra za­po­sle­nih, to što se vo­da na­pla­ću­je od vra­ta do vra­ta, to ne­ma nig­de na sve­tu. Što se ti­če ce­ne vo­de, ona još uvek ni­je eko­nom­ska, iz nje se ne po­kri­va­ju tro­ško­vi po­slo­va­nja, po­kri­va­ju se iz iz­vo­đe­nja ra­do­va ko­ji ne spa­da­ju u de­lat­nost vo­do­snab­de­va­nja. Čud­na je to stvar: sva­ko do­ma­ćin­stvo ima po dva-tri mo­bil­na te­le­fo­na, i to im ni­je sku­po, ali vo­da je­ste. Da bi si­stem op­stao, upu­ću­jem još je­dan apel po­tro­ša­či­ma oko iz­mi­re­nja oba­ve­za pla­ća­nja, ali i po­tro­šnje vo­de. Vo­da je­ste ži­vot, ali taj ži­vot, kao i sva­ki dru­gi, mo­ra se ču­va­ti.

K. Ku­zma­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: