• petak, 24. maj 2024.
Av­ga­ni­stan­ci  sa­kri­ve­ni u vi­nu
Crna hronika
0 Komentara

Av­ga­ni­stan­ci sa­kri­ve­ni u vi­nu

9. februar 2012. godine

Av­ga­ni­stan­ci ot­kri­ve­ni u pri­ko­li­ci šle­pe­ra s vi­nom

Batrovci – Na iz­la­znoj stra­ni gra­nič­nog pre­la­za Ba­trov­ci, ca­ri­ni­ci su u uto­rak, 20. de­cem­bra, u ka­mi­o­nu ma­ke­don­skih re­gi­star­skih ozna­ka, ot­kri­li šest ile­gal­nih imi­gra­na­ta. Ka­ko je sa­op­šti­la Upra­va ca­ri­na, še­sto­ri­ca Av­ga­ni­sta­na­ca bi­li su sa­kri­ve­ni u pri­ko­li­ci šle­pe­ra ko­ji je pre­vo­zio be­lo vi­no iz Ma­ke­do­ni­je u Hr­vat­sku. Da­lja is­tra­ga će po­ka­za­ti da li su tač­ni na­vo­di vo­za­ča da su se imi­gran­ti na­šli u ka­mi­o­nu ta­ko što im je ne­ko na jed­nom par­kin­gu us­put po­mo­gao da naj­pre ski­nu  ca­rin­sku plom­bu, uđu u ka­mi­on, a za­tim plom­bu za­le­pe su­per­lep­kom. Vo­zač je uočio da su ca­rin­ska obe­lež­ja ošte­će­na i to pri­ja­vio ca­rin­skim or­ga­ni­ma.
Ile­gal­ni imi­gran­ti su pre­da­ti u da­lju nad­le­žnost po­li­ci­ji.
Pre­ma po­da­ci­ma Upra­ve ca­ri­na, u po­sled­nja dva me­se­ca, za­hva­lju­ju­ći ko­ri­šće­nju naj­no­vi­jih mo­bil­nih ske­ne­ra, ot­kri­ve­no je 106 oso­ba ko­je su ile­gal­no po­ku­ša­le da pre­đu gra­ni­cu Sr­bi­je na pu­tu ka ze­mlja­ma Evrop­ske Uni­je.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: