• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Pu­to­kaz u raz­vo­ju srp­skih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća
Projekti
0 Komentara

Pu­to­kaz u raz­vo­ju srp­skih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća

15. decembar 2011. godine

Doc. dr Goran Puzic u sredini , sa mr Aleksandrom perovic i prof. dr Zoranom Bingulcem

“Me­nadž­ment u srp­skim ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma” na­ziv je knji­ge ko­ju je na­pi­sao do­cent dr Go­ran Pu­zić, pre­da­vač na Uni­ver­zi­te­tu “Me­ga­trend” za­jed­no sa gru­pom auto­ra, a ko­ja je iza­šla pred či­ta­o­ce u iz­da­nju NIPD “Srem­ske no­vi­ne” doo. No­va struč­na knji­ga je pred­sta­vlje­na jav­no­sti u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u Mu­ze­ju Sre­ma, 30. no­vem­bra uz pri­su­stvo mno­go­broj­nih na­uč­nih rad­ni­ka, po­slov­nih lju­di, po­što­va­la­ca, pri­ja­te­lja i gra­đa­na  Sre­ma i ši­reg pod­ruč­ja.
Uz pr­vog auto­ra doc. dr Go­ra­na Pu­zi­ća auto­ri ove knji­ge su  mr Lea Kiš, mr De­jan Ra­du­lo­vić, mr Alek­san­dra Pe­ro­vić, prof. dr Dra­go Cvi­ja­no­vić, prof. dr Go­ri­ca Cvi­ja­no­vić, doc. dr Gor­da­na Do­zet i mr So­fi­ja Ve­sić. Va­lja od­mah na­ve­sti da su se naj­po­zva­ni­ji na pred­sta­vlja­nju slo­ži­li u oce­ni da je no­va struč­na knji­ga dra­go­cen udž­be­nik i osno­va za da­lja is­tra­ži­va­nja jav­nog, pre sve­ga ko­mu­nal­nog sek­to­ra. Bu­du­ći da u toj obla­sti ne­ma mno­go li­te­ra­tu­re to knji­zi da­je na zna­ča­ju, a sa­zna­nja do ko­ji su do­šli nje­ni auto­ri to­kom is­tra­ži­va­nja osno­va su za da­lje is­tra­ži­va­nje i usme­ra­va­nje raz­vo­ja ko­mu­nal­nog sek­to­ra u prav­cu ko­ji bi do­neo do­bre re­zul­ta­te u pred­sto­je­ćim pro­ce­si­ma pri­va­ti­za­ci­je i tran­sfor­ma­ci­ja tog sek­to­ra.
Otva­ra­ju­ći pro­mo­ci­ju u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Zlat­ko Zri­lić, di­rek­tor mar­ke­tin­ga “Srem­skih no­vi­na”,  pod­se­tio je na tra­di­ci­ju iz­da­va­štva kao sa­stav­ni deo du­go­go­di­šnje po­slov­ne po­li­ti­ke ovog ce­nje­nog srem­skog ne­delj­ni­ka. Sa­rad­nja sa doc. dr Pu­zi­ćem do­pri­ne­la je da se u iz­da­vač­koj le­pe­zi ne­delj­ni­ka po­ja­vi i pr­va struč­na li­ta­ra­tu­ra. Di­rek­tor “Srem­skih no­vi­na” Dra­gan Đor­đe­vić, po­me­nuo je pre tri go­di­ne za­po­če­tu sa­rad­nju sa mla­dim do­cen­tom Pu­zi­ćem i za­do­volj­stvo ko­je je do­ne­la ta sa­rad­nja, jer ona je iz­ne­dri­la i ovu dra­go­ce­nu struč­nu knji­gu.

Ve­li­ko in­te­re­so­va­nje jav­no­sti za knji­gu gru­pe auto­ra

Go­vo­re­ći o knji­zu prof. dr Zo­ran Bin­gu­lac, je­dan od re­cen­ze­na­ta, is­ta­kao je da bez raz­vo­ja ko­mu­nal­ne obla­sti ne­ma raz­vo­ja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i dr­ža­ve. Ova knji­ga, sma­tra pro­fe­sor Bin­gu­lac, do­bi­ja na zna­ča­ju i za­to što u obla­sti ko­ju ob­u­hva­ta još uvek ne­ma mno­go na­pi­sa­nih knji­ga i na­uč­nih ra­do­va. Sa­gle­dav­nja do ko­jih su auto­ri do­šli va­žna su zbog pro­ce­sa re­for­mi ko­je sle­de u ko­mu­nal­noj obla­sti, a ko­ja će, ka­ko se oče­ku­je, do­ne­ti ra­di­kal­ne pro­me­ne u upra­vlja­nju ko­mu­nal­nim si­ste­mi­ma.
Prof. dr Sa­ša Ki­co­šev, dru­gi re­cen­zent knji­ge “ Me­nadž­ment u srp­skim ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma”, oce­nio je da  je rad gru­pe auto­ra na­stao na osno­vu na­uč­nih i prak­tič­nih sa­zna­nja ko­ja su ob­je­di­nje­na. Knji­ga ima edu­ka­tiv­ni ka­rak­ter, po­ka­zu­je na­čin ru­ko­vo­đe­nja u ko­mu­nal­nim si­ste­mi­ma na re­a­lan i objek­ti­van na­čin. Je­dan od ko­a­u­to­ra knji­ge, mr De­jan Ra­du­lo­vić iz­ja­vio je ka­ko mu je čast što se na­la­zi na ovoj pro­mo­ci­ji. Jav­nost  će da­ti pra­vi sud o vred­no­sti ob­u­hva­će­nih te­ma, od­no­sno jav­nost će re­ći da li ona da­je od­go­vo­re na sva re­le­vant­na pi­ta­nja iz kon­kret­ne obla­sti. Jed­no od tih pi­ta­nja je: ka­ko upra­vlja­ti ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma? Zna se da to za­vi­si i od kva­li­te­ta pru­že­ne uslu­ge u če­mu me­nadž­ment uz osta­le ima ne­za­o­bi­la­znu ulo­gu.
Ova knji­ga ne bi na­sta­la bez is­ku­stva i prak­se do­cen­ta Pu­zi­ća, pod­vu­kli su mno­gi uče­sni­ci pro­mo­ci­je. Iz­ra­ža­va­ju­ći sprem­nost i za ne­ku bu­du­ću is­tra­ži­vač­ku sa­rad­nju mr Alek­san­dra Pe­ro­vić sma­tra da knji­ga na ko­joj je sa­ra­đi­va­la mo­že da bu­de do­bra struč­na li­te­ra­tu­ra. Jer, ona ob­u­hva­ta niz prak­tič­nih pri­me­ra ko­ji “kra­se” i do­pu­nju­ju te­o­rij­ska sa­gle­da­va­nja u ovom udž­be­ni­ku. Osvr­ću­ći se na na­ja­vlji­va­nu  pri­va­ti­za­ci­ju u ovom jav­nom sek­to­ru prof. dr Dra­go Cvi­ja­no­vić oce­nju­je da ona ne bi ni po ko­ju ce­nu tre­ba­la da pro­đe kao pri­va­ti­za­ci­ja na­šeg agrar­nog sek­to­ra, jer ne­će bi­ti do­bro. Prof. dr Go­ri­ca Cvi­ja­no­vić se osvr­nu­la na deo knji­ge o odr­ži­vom raz­vo­ju. Va­žno je de­lo­va­ti od  lo­kal­nog ka glo­bal­nom ni­vou. U knji­zi su da­te ini­ci­jal­ne osno­ve o odr­ži­vom raz­vo­ju, a nje­ga ne­ma bez po­što­va­nja osnov­nih prin­ci­pa stra­te­gi­je  odr­ži­vog raz­vo­ja. Oko 60 od­sto ko­mu­nal­nog ot­pa­da je or­gan­skog po­re­kla, pod­se­ti­la je doc. dr Gor­da­na Do­zet, a ni­ko ne ra­di na kom­po­sti­ra­nju. Ako bi se to ra­di­lo mo­gli bi­smo da raz­vi­ja­mo or­gan­sku po­ljo­pri­vre­du. Ipak, i u toj obla­sti zna­ča­ju ulo­gu ima me­nadž­ment, pre sve­ga kao ini­ci­ja­tir tih pro­je­ka­ta.
Za­hva­lju­ju­ći se sa­rad­ni­ci­ma, re­cen­zen­ti­ma, iz­da­va­ču doc. dr Go­ran Pu­zić se slo­žio sa mi­šlje­nji­ma da će či­ta­o­ci ka­za­ti po­sled­nju reč o knji­zi “Me­nadž­ment u srp­skim ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma”. Is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da su gra­đa­ni za tran­sfor­ma­ci­ju ko­mu­nal­nog sek­to­ra, na­veo je doc. dr Pu­zić, za­klju­ču­ju­ći da je po­tre­ban no­vi pra­vac nji­ho­vog bu­du­ćeg raz­vo­ja.

S.Đ.-M.M.
(Pro­je­kat  po­dr­žao po­kra­jin­si Se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje)

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: