• četvrtak, 18. avgust 2022.
Po­gi­nu­li brat i se­stra
Crna hronika
0 Komentara

Po­gi­nu­li brat i se­stra

15. decembar 2011. godine

Da bi iz­vu­kli stra­da­le, va­tro­ga­sci ise­kli ostat­ke „gol­fa”

U te­škoj sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se do­go­di­la pro­šle sre­de u Vog­nju kod Ru­me po­gi­nu­li su Da­ni­jel (23) i nje­go­va se­stra Kri­sti­na (32) Stan­ko­vić iz Hrt­ko­va­ca (32) dok su te­ške te­le­sne po­vre­de za­do­bi­li Mir­ko V. i Su­za­na J. iz Rav­nja u srem­sko­mi­tro­vač­koj op­šti­ni.
Ka­ko je sa­op­šti­la po­li­ci­ja, sa­o­bra­ćaj­na ne­sre­ća se do­go­di­la to­kom po­po­dne­va u Rum­skoj uli­ci ka­da je, pri­li­kom pre­ti­ca­nja, put­nič­ki auto­mo­bil “golf”, ko­jim je upra­vljao Da­ni­jel Stan­ko­vić uda­rio u ka­mi­on mar­ke “DAF” ko­ji mu je do­la­zio u su­sret. Od po­sle­di­ca po­vre­da za­do­bi­je­nih u ovoj sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći, u Op­štoj bol­ni­ci u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pre­mi­nu­li su Da­ni­jel Stan­ko­vić i Kri­sti­na Stan­ko­vić, vo­zač i sa­put­nik u “gol­fu”. Te­ške te­le­sne po­vre­de za­do­bi­le su dve oso­be, sa­put­ni­ci u “gol­fu”, dok je vo­zač ka­mi­o­na ne­po­vre­đen.
Ka­ko nam je re­kao na­čel­nik Ode­lje­nja za van­red­ne si­tu­a­ci­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Ste­van Pe­jić, od­mah po pri­mlje­noj do­ja­vi u 15 ča­so­va i 20 mi­nu­ta na li­ce me­sta su iza­šle va­tro­ga­sno spa­si­lač­ke eki­pe iz Ru­me i Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
– Sve če­ti­ri po­vre­đe­ne oso­be su se na­la­zi­le u vo­zi­lu „golf“ ko­je je  di­rekt­no uda­ri­lo u ka­mi­on. Po­vre­đe­ni su bi­li pri­klje­šte­ni u vo­zi­lu ta­ko da su va­tro­ga­sci ise­kli krov i boč­nu stra­nu „gol­fa“ da bi iz­vu­kli po­vre­đe­ne ko­ji su po­tom tran­spor­to­va­ni u srem­sko­mi­tro­vač­ku bol­ni­cu – iz­ja­vio je Pe­jić.

Da­ni­jel Stan­ko­vić

Ka­ko se sa­zna­je, put­nič­ko vo­zi­lo pri­li­kom pre­ti­ca­nja vi­še vo­zi­la uda­ri­lo u ka­mi­on ko­ji se kre­tao iz prav­ca Ru­me, a po­tom se od si­li­ne uda­ra „golf“ okre­nuo u su­prot­nom prav­cu od prav­ca kre­ta­nja pre su­da­ra.
To­kom po­li­cij­skog uvi­đa­ja na me­stu ne­zgo­de sa­o­bra­ćaj se uspo­re­no od­vi­jao na­iz­me­nič­nim pro­pu­šta­njem vo­zi­la.
Uvi­đaj na li­cu me­sta iz­vr­šio je de­žur­ni is­tra­žni su­di­ja Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u pri­su­stvu za­me­ni­ka osnov­nog jav­nog tu­ži­o­ca i po­li­ci­je.
U Hrt­kov­ci­ma – ne­ve­ri­ca i ža­lost, a u ma­lu ku­ću tu­ge na kra­ju se­la od­mah su sti­gle broj­ne kom­ši­je, pri­ja­te­lji i rod­bi­na da ro­di­te­lji­ma stra­da­le de­ce, maj­ci Jo­van­ki i ocu An­đel­ku, te se­stri Da­ni­je­li iz­ja­ve sa­u­če­šće. Stan­ko­vi­ći­ma, ko­ji ži­ve u osku­di­ci, me­šta­ni su po­mo­gli da se na do­sto­jan na­čin opro­ste od naj­mi­li­jih.

Kri­sti­na Stan­ko­vić

Ka­ko se od kom­ši­ja mo­glo ču­ti, mla­di Stan­ko­vi­ći su kob­nog da­na po­šli put No­vog Sa­da na ro­đen­dan kod pri­ja­te­lja. Pre to­ga, svra­ti­li su u Rav­nje, se­lo u ma­čvan­skom de­lu srem­sko­mi­tro­vač­ke op­šti­ne po pe­va­ča Mir­ka V. i nje­go­vu se­stru Su­za­nu J. jer je po­ja­va pe­va­ča na sla­vlju tre­ba­lo da bu­de svo­je­vr­sno po­klon-iz­ne­na­đe­nje mla­dih Hrt­kov­ča­na sla­vlje­ni­ku. Po­tom je Da­ni­jel dao gas na „gol­fu” ka­ko ne bi za­ka­sni­li na pro­sla­vu u No­vom Sa­du. Pre­ti­ca­nje vo­zi­la u Vog­nju bi­lo je kob­no i za­vr­ši­li su pod toč­ko­vi­ma ka­mi­o­na-hlad­nja­če za pre­voz me­sa.
Da­ni­jel i Kri­sti­na Stan­ko­vić sa­hra­nje­ni su u pe­tak na me­snom gro­blju u Hrt­kov­ci­ma.

Ž.N.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: