• ponedeljak, 15. jul 2024.
In­fra­struk­tu­ra u pr­vom pla­nu
Inđija
0 Komentara

In­fra­struk­tu­ra u pr­vom pla­nu

15. decembar 2011. godine

Na sa­sa­tan­ku u Sta­rom Slan­ka­me­nu

Čla­no­vi sa­ve­ta me­snih za­jed­ni­ca No­vog i Sta­rog Slan­ka­me­na, na odvo­je­nim sa­stan­ci­ma sa pred­stav­ni­ci­ma op­šti­ne, pre­do­či­li su po­tre­be se­la ko­je će ući u pro­gra­me ra­da za na­red­nu go­di­nu. O pri­o­ri­te­ti­ma No­vog Slan­ka­me­na Ra­do­slav Le­ro, pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ ka­že:
– Ove go­di­ne za­po­čet je do­sta skup pro­je­kat sa­na­ci­je ka­na­la u Uli­ci Vu­ka Ka­ra­dži­ća ka­ko bi se spre­čio pro­dor pod­zem­nih vo­da u sta­ru škol­sku zgra­du gde su pro­šle go­di­ne zbog vo­de u po­dru­mu po­če­li da pu­ca­ju zi­do­vi. Ra­do­vi su pre­ki­nu­ti sa na­zna­kom da će bi­ti na­sta­vlje­ni u na­red­nom pe­ri­o­du. U is­toj uli­ci ima­mo pro­ble­ma sa as­fal­tom ko­jeg su do­sta uni­šti­li te­ški te­ret­ni ka­mi­o­ni i ko­ju tre­ba po­no­vo as­fal­ti­ra­ti.“
Le­ro je još is­ta­kao da je me­šta­ni­ma Slan­ka­me­na pre­ko po­treb­no na­si­pa­nje uli­ca Du­nav­ske, Ste­va­na Ti­šme i Mlin­ske. Na­kon re­ša­va­nja sta­tu­sa do­ma kul­tu­re ko­ji je u funk­ci­ji, Slan­ka­men­ci oče­ku­ju po­moć op­šti­ne za na­bav­ku sto­li­ca u sa­li kao i za­me­nu olu­ka i ure­đe­nje fa­sa­de zgra­de me­sne za­jed­ni­ce.
Na sa­stan­ku u No­vom Slan­ka­me­nu je re­če­no da in­spek­to­ri re­dov­no pra­te sta­nje na škol­skom objek­tu, da vo­de u po­dru­mu ne­ma, od­no­sno, da sta­nje objek­ta ni­je po­gor­ša­no, ali bez ob­zi­ra na to ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji ka­na­la će bi­ti na­sta­vlje­ni.
O po­tre­bi re­kon­struk­ci­je zgra­de me­sne za­jed­ni­ce i do­ma kul­tu­re bi­lo je re­či na sa­stan­ku u Sta­rom Slan­ka­me­nu.
– Ova zgra­da je gra­đe­na pre sto­ti­nak go­di­na za po­tre­be ško­le, ka­sni­je ka­da je iz­gra­đe­na ško­la obje­kat je ustu­pljen me­snoj za­jed­ni­ci i me­snoj kan­ce­la­ri­ji. Ve­li­ka je vla­ga, zi­do­vi su is­pu­ca­li ra­do­vi su neo­p­hod­ni kao i na do­mu kul­tu­re ko­ji je u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju. Kul­tur­no umet­nič­ko dru­štvo ne mo­že da ko­ri­sti ovaj pro­stor pa smo na Sa­ve­tu do­ne­li od­lu­ku da im ustu­pi­mo sa­lu za ven­ča­nja za ve­žba­nje jer se la­ko mo­že za­gre­ja­ti, ka­že Zlat­ko Pa­vlo­vić, pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ u Sta­rom Slan­ka­me­nu.
Pri­o­rit Sta­ro­slan­ka­men­ci da­ju i as­fal­ti­ra­nju po­je­di­nih de­lo­va uli­ca Gu­du­re i Gr­ko­ve, kao i Na­to­še­vi­će­vu uli­cu i či­šće­nju ka­na­la, vo­do­de­ri­na u du­ži­ni od 500 me­ta­ra.
– Sta­ri Slan­ka­men je od­u­vek bio tu­ri­stič­ko me­sto. Za raz­voj tu­ri­zma neo­p­hod­na je, pre sve­ga, in­fra­struk­tu­ra i ure­đe­nje me­sta. Ne­dav­no smo osno­va­li Udru­že­nje lju­bi­te­lja Sta­rog Slan­ka­me­na i do sa­da spro­ve­li če­ti­ri ak­ci­je. Bi­li smo uče­sni­ci kla­ste­ra „Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti“, ušli smo me­đu de­set tu­ri­stič­ki naj­u­re­đe­ni­jih se­la u Voj­vo­di­ni i ne­dav­no do­bi­li pri­zna­nje ko­je nam je uru­če­no na No­vo­sad­skom saj­mu, ka­že Zlat­ko Pa­vlo­vić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: