• sreda, 28. februar 2024.
Gra­de no­vu am­bu­lan­tu u gra­du
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Gra­de no­vu am­bu­lan­tu u gra­du

21. decembar 2011. godine

Pri­pre­ma te­re­na za grad­nju am­bu­lan­te

Sremska Mitrovica – U srem­sko­mi­tro­vač­koj Me­snoj za­jed­ni­ci “22. av­gust”, na lo­ka­ci­ji iz­me­đu na­se­lja kod Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da i se­ver­no od Pla­nin­ske uli­ce, po­če­li su ze­mlja­ni ra­do­vi ve­za­ni u sklo­pu  iz­grad­nje no­ve zdrav­stve­ne am­bu­lan­te. Ovaj zdrav­stve­ni obje­kat je du­go na­ja­vlji­van kao po­tre­ba sta­nov­ni­ka se­ver­nog de­la gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, ali su se sa­da za to ste­kli neo­p­hod­ni uslo­vi. Zgra­da sa pro­sto­ri­ja­ma am­bu­lan­te i me­sne za­jed­ni­ce bi­će in­ve­sti­ci­ja vred­na 11 mi­li­o­na di­na­ra.
Po­čet­ku ra­do­va na re­a­li­za­ci­ji jed­ne od naj­ve­ćih in­ve­sti­ci­je u po­sled­njih 10 go­di­na u ovom de­lu Srem­ske Mi­tro­vi­ce pri­su­stvo­va­li su pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, Do­ma zdra­vlja “Srem­ska Mi­tro­vi­ca” i Me­sne za­jed­ni­ce “22. av­gust”. Vla­di­mir Pe­trenj, pred­sed­nik Sa­ve­ta ove me­sne za­jed­ni­ce is­ta­kao je da pre­ma ugo­vo­ru sa iz­vo­đa­či­ma, am­bu­lan­ta tre­ba da bu­de iz­gra­đe­na za 60 rad­nih da­na, vred­nost po­sla je oko 11 mi­li­o­na di­na­ra, ima­će 200 kva­drat­nih me­ta­ra pro­sto­ra, a no­vac će se obez­be­di­ti iz grad­skog bu­dže­ta pre­ko JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
– Iz­grad­nja ove zgra­de je naj­zna­čaj­ni­ja in­ve­sti­ci­ja u Me­snoj za­jed­ni­ci “22. Av­gust” u po­sled­njih 10 go­di­na. Am­bu­lan­ta se gra­di na zah­tev gra­đa­na me­sne za­jed­ni­ce, i si­gur­no će im, u ve­li­koj me­ri, do­pri­ne­ti po­bo­ša­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta i zdrav­stve­ne za­šti­te – re­kao je Pe­trenj.
Za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce Sr­đan Ko­zli­na pod­se­tio je da je i ovo pro­je­kat una­pre­đe­nja pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te, ka­kvih je bi­lo ra­ni­je, a svi oni su re­a­li­zo­va­ni sa ci­ljem stva­ra­nja bo­ljih uslo­va  ži­vot i le­če­nja  sta­nov­ni­ka.
Di­rek­tor­ka Do­ma zdra­vlja “Srem­ska Mi­tro­vi­ca” dr Na­da Zec Pet­ko­vić, is­ta­kla je da se ova­ko zdrav­stve­ne uslu­ge pri­bli­ža­va­ju pa­ci­jen­ti­ma ovog de­la gra­da, jer će se sma­nji­ti li­ste če­ka­nja i gu­žve u če­ka­o­ni­ca­ma. Na pod­ruč­ju gra­da po­sto­je 23 zdrav­stve­ne am­bu­lan­te a ova za­po­če­ta bi­će za po­tre­be sta­nov­ni­ka se­ver­nog de­la Srem­ske Mi­tro­vi­ce ko­ji sa­da kod le­ka­ra idu u uda­lje­nu am­bu­lan­tu.
Da sta­nov­ni­ci na­se­lja kod KPD-oma odo­bra­va­ju no­vi pro­je­kat po­tvr­đu­ju iz­ja­ve  Mi­li­vo­ja Đu­ri­ća, Ni­ko­le Đur­đe­vi­ća i  Sa­vi­ce Go­lu­ši­na. Oni ka­žu da je­dva če­ka­ju vre­me da poč­ne am­bu­lan­ta sa ra­dom, jer vi­še ne­će mo­ra­ti, kao do sa­da, da pe­ša­če ki­lo­me­tar da­lje kod le­ka­ra u am­bu­lan­tu broj 1 u MZ “Su­tje­ska”.
Kom­plet­ni ra­do­vi bi­će za­vr­še­ni do fe­bru­a­ra idu­će go­di­ne, ka­da će am­bu­lan­ta, ako se plan ostva­ri, pri­mi­ti pr­ve pa­ci­jen­te.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: