• četvrtak, 18. jul 2024.
Ve­šti­na pri­vla­če­nja  in­ve­sti­to­ra
Ekonomija
0 Komentara

Ve­šti­na pri­vla­če­nja in­ve­sti­to­ra

29. novembar 2011. godine

Za­jed­nič­ka fo­to­gra­fi­ja uče­sni­ka

Pred­sed­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Bo­ris Ta­dić sve­ča­no je pro­te­kle sre­de otvo­rio tre­ći po re­du Sa­jam lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ko­ji je odr­žan u Be­o­gra­du do 11. no­vem­bra.
Sa­jam lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va već tri go­di­ne, ka­ko je, na otva­ra­nju re­kao mi­ni­star Mi­lan Mar­ko­vić, kao pre­sti­žna ma­ni­fe­sta­ci­ja oku­plja sve ras­po­lo­ži­ve re­sur­se lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va u ze­mlji i re­gi­o­nu, ka­ko bi se raz­me­ni­la is­ku­stva i ste­kla no­va zna­nja iz­me­đu njih, nji­ho­vih part­ne­ra i  do­na­to­ra lo­kal­nih pro­je­ka­ta. Na ovom saj­mu, odr­ža­nom u Be­o­gra­du od 9. do 11.no­vem­bra me­đu 106. iz­la­ga­ča, od­no­sno me­đu 92 je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pred­sta­vi­la se i ne­ko­li­ko srem­skih op­šti­na- Sta­ra Pa­zo­va, Ru­ma, Šid i Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Ovom pri­li­kom pred­sed­nik Re­pu­bli­ke je ujed­no na­ja­vio no­vi ta­las kri­ze za ko­ji tre­ba da se pri­pre­mi­mo i u tom smi­slu is­ta­kao va­žnost ulo­ge dr­žav­nih in­si­tu­ci­ja i pred­sed­ni­ka op­šti­na i gra­do­va. U pro­ce­su pri­vla­če­nja in­ve­sti­ci­ja u Sr­bi­ju i sti­ca­nju no­vih rad­nih me­sta, pred­sed­nik Ta­dić je su­ge­ri­sao pro­me­nu me­to­do­lo­gi­je u pri­stu­pu tim po­slo­vi­ma, od­no­sno me­to­do­lo­gi­je ko­ja de­fi­ni­še ka­ko ne­što mo­že, što zna­či da se mo­ra pro­me­ni­ti uobi­ča­je­ni pri­stup srp­ske ad­mi­ni­stra­ci­je da tu­ma­či za­što ne­što ne mo­že. Ne­ke op­šti­ne su po­ka­za­le za­vid­nu ve­šti­nu i spo­sob­nost da pri­vu­ku in­ve­sti­to­re, oce­nio je pred­sed­nik Ta­dić, jer su ospo­so­bi­le svo­je ad­mi­ni­stra­ci­je da po­sao oba­ve ka­ko tre­ba i na vre­me.
Sa­jam lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ima za cilj da skre­ne pa­žnju op­šti­na­ma i gra­do­vi­ma na nji­ho­ve ne­do­stat­ke, po­tom da im po­mog­ne da una­pre­de po­slo­va­nje da pru­ža­ju bo­lje uslu­ge gra­đa­ni­ma i da ad­mi­ni­stra­ci­ja bu­de br­ža.
-Sa­jam je ide­al­na pri­li­ka da se su­mi­ra­ju re­zul­ta­ti iz ove go­di­ne. Svet­ska eko­nom­ska kri­za nas ni­je mi­mo­i­šla, ali ipak mno­go lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va u Sr­bi­ji mo­gu da se po­hva­le zna­čaj­nim re­zul­ta­ti­ma ko­ji ni­su po­stig­nu­ti go­di­na­ma, a ne­gde i de­ce­ni­ja­ma, ka­že Mi­lan Mar­ko­vić, mi­ni­star za dr­žav­nu upra­vu i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu.
Uče­sni­ci saj­ma su oce­ni­li da je ovo bi­la do­bra pri­li­ka za raz­me­nu is­ku­sta­va. -Mi smo na ovaj Sa­jam do­šli da po­ka­že­mo da je op­šti­na Ru­ma u me­đu­vre­me­nu po­sta­la op­šti­na sa po­volj­nim po­slov­nim okru­že­njem, ser­ti­fi­kat smo ne­dav­no do­bi­li, što zna­či da je op­šti­na Ru­ma do­sti­gla ni­vo kva­li­te­ta ra­da, ka­že pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić, dok za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce Sr­đan Ko­zli­na sma­tra da ova­kvim pred­sta­vlja­njem mo­gu da uti­ču na to da ka­ko do­ma­ći ta­ko i stra­ni in­ve­sti­to­ri pre­po­zna­ju Mi­tro­vi­cu kao me­sto gde mo­gu da ulo­že  svo­ja sred­stva. I pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić ve­ru­je da je ovo ide­al­na pri­li­ka da jed­na op­šti­na pri­ka­že svo­je po­ten­ci­ja­le, da se vi­di šta je to u po­sled­njih go­di­nu da­na ura­đe­no, a Pa­zo­va istin­ski je­ste do­sta to­ga ura­di­la. Pred­sed­ni­ca šid­ske op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, na­vo­di da se Šid po tre­ći put  po­ja­vlju­je ov­de, upra­vo ka­ko bi raz­me­ni­li is­ku­stva, na­u­či­li ne­što no­vo, ali i da ne­ko od njih dru­gi na­u­če.

G.M.-J.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: