• ponedeljak, 15. jul 2024.
Zla­to Va­len­ti­ni Šćurk
Sport
0 Komentara

Zla­to Va­len­ti­ni Šćurk

14. oktobar 2011. godine

Bo­ris Sla­dić, Va­len­ti­na Šćurk i Ni­ko­la Vor­ka­pić

Sliven – U bu­gar­skom gra­du Sli­ve­nu odr­ža­no je po­je­di­nač­no Pr­ven­stvo Bal­ka­na za pi­o­ni­re i pi­o­nir­ke 1997.-1998. go­di­šte. Na pr­ven­stvu su na­stu­pi­le re­pre­zen­ta­ci­je Ma­ke­do­ni­je, Bu­gar­ske, Ru­mu­ni­je, Cr­ne Go­re, BiH i Sr­bi­je, a za na­šu re­pr­zen­ta­ci­ju na­stu­pa­li su i čla­no­vi LSK-a iz La­ćar­ka Va­len­ti­na Šćurk (do 53kg), Ni­ko­la Vor­ka­pić (do 53kg) i Bo­risl Sla­dić (do 57kg).
Zlat­nu me­da­lju i ti­tu­lu pr­va­ki­nje Bal­ka­na osvo­ji­la je Va­len­ti­na Šćurk, dok su Vor­ka­pić i Sla­dić osvo­ji­li bro­na­zne me­da­lje.
– Iz­u­zet­no sam za­do­volj­na po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma na­ših re­pre­zen­ta­ti­va­ca, a po­seb­no me ra­du­je re­zul­tat Va­len­ti­ne Šćurk ko­ja je bi­la ne­pri­ko­sno­ve­na na ovom tak­mi­če­nju – iz­ja­vi­la je po po­vrt­ku iz Bu­gar­ske Ta­tja­na Tri­vić, tre­ner na­še re­pre­zen­ta­ci­je.
Za­do­volj­stvo ni­je krio ni pred­sed­nik Sa­mo sa­ve­za Sr­bi­je Jo­van Sme­de­re­vac ko­ji je is­ta­kao od­lič­nu pri­pre­mlje­nost tak­mi­ča­ra LSK-a za ve­li­ko tak­mi­če­nje.
– Za­hva­lju­ju­ći sjaj­nim tre­ne­ri­ma, a po­seb­no Bog­da­nu Jo­ve­ti­ću, La­ća­rak ima sjaj­ne tak­mi­ča­re – re­kao je Sme­de­re­vac i po­že­leo La­ćar­ci­ma no­ve me­da­lje na me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: