• nedelja, 21. april 2024.
Ume­sto pi­li­ća – pe­čat na obje­kat
Ruma
0 Komentara

Ume­sto pi­li­ća – pe­čat na obje­kat

14. oktobar 2011. godine

Na­čel­nik Lu­ka Za­go­rac

Ne­ve­se­lu pri­ču o na­stan­ku ži­vi­nar­ske far­me u Kra­ljev­ci­ma, sa ak­cen­tom na ba­ri­ka­da­ma ne­za­do­volj­nih se­lja­na, ob­ja­vi­li smo ne­dav­no, ono što sle­di je epi­log, ra­do­stan za kra­lje­vač­ke bun­dži­je, ne­ve­seo za vla­sni­ka, naj­vi­še za pi­li­će, ko­ji su, pre vre­me­na – za­vr­ši­li u kla­ni­ci.
Sled bu­du­ćih do­ga­đa­ja za naš list iz­no­si na­čel­nik Ode­lje­nja za ur­ba­ni­zam i ko­mu­nal­no-stam­be­ne po­slo­ve Lu­ka Za­go­rac:
-Obje­kat je is­pra­žnjen 20. sep­tem­bra. Vla­snik far­me La­zar Ču­bri­lo još uvek ni­je pri­ba­vio upo­treb­nu do­zvo­lu, shod­no to­me, po re­še­nju gra­đe­vin­skog in­spek­to­ra, on ne mo­že da­lje da ko­ri­sti obje­kat. Gra­đe­vin­ski in­spek­tor je do­neo za­klju­čak na osno­vu ko­ga će se obje­kat u Kra­ljev­ci­ma za­pe­ča­ti­ti 30. sep­tem­bra ove go­di­ne. Uko­li­ko vla­snik is­pu­ni uslo­ve za do­bi­ja­nje upo­treb­ne do­zvo­le, mo­ći će na far­mi da dr­ži 350 ko­ma­da ži­vi­ne. Da­lju kon­tro­lu nad far­mom u Kra­ljev­ci­ma pre­u­zi­ma Ve­te­ri­nar­ska in­spek­ci­ja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: