• sreda, 4. oktobar 2023.
No­vi as­falt na ko­lo­vo­zu
Sremska Mitrovica
0 Komentara

No­vi as­falt na ko­lo­vo­zu

12. oktobar 2011. godine

Uli­ca Fi­li­pa Vi­šnji­ća

U sklo­pu re­vi­ta­li­za­ci­je vi­tal­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca pro­šle ne­de­lje za­vr­še­ni su ra­do­vi u grad­skoj uli­ci Fi­li­pa Vi­šnji­ća. Kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja tra­se od 250 me­ta­ra je in­ve­sti­ci­ja od 13 mi­li­o­na di­na­ra, a no­vac je obez­be­dio Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne. Pro­šlo­ne­delj­nom as­fal­ti­ra­nju ko­lo­vo­za pret­ho­di­li su obim­ni ra­do­vi na sre­đi­va­nju svih pod­zem­nih i nad­zem­nih in­sta­la­ci­ja. Ga­sna mre­ža je, ta­ko­đe,  de­li­mič­no re­kon­stru­i­sa­na, a Elek­to­ro­di­stri­bu­ci­ja je iz­vr­ši­la pot­pu­nu re­kon­struk­ci­ju rav­ne ra­sve­te, pod­se­tio je Bo­jan Ga­vrić, di­rek­tor JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da.
Pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da Alek­san­dar Pro­da­no­vić je, po­vo­dom za­vr­šet­ka ovih ra­do­va, iz­ra­zio za­do­volj­stvo do­sa­da­šnjim učin­kom na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta ko­ji po­ka­zu­je da je gra­đe­vin­ska se­zo­na do­bro is­ko­ri­šće­na. Svi ra­do­vi pla­ni­ra­ni za ovu go­di­nu pri­vo­de se kra­ju, a to od­no­si i na re­kon­struk­ci­je sa­o­bra­ćaj­ni­ca.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: