• ponedeljak, 22. jul 2024.
Am­bi­ci­o­zni pla­no­vi za bu­duć­nost
Politika
0 Komentara

Am­bi­ci­o­zni pla­no­vi za bu­duć­nost

2. avgust 2011. godine

Sa svečanosti SPS u Sremskoj Mitrovici

Čla­no­vi Grad­skog od­bo­ra SPS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, za­jed­no sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma i go­sti­ma, 16. ju­la, u ho­lu Grad­ske skup­šti­ne, sve­ča­no su obe­le­ži­li 21-go­di­šnji­cu osni­va­nja So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je. Pri­je­mu u čast go­di­šnji­ce pri­su­stvo­va­li su gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić i nje­gov za­me­nik Sr­đan Ko­zli­na, ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri na re­pu­blič­kom ni­vou – PUPS i Je­din­stve­na Sr­bi­ja, pred­stav­ni­ci SPS iz su­sed­nih op­šti­na i dru­gi go­sti. Sve njih je po­zdra­vio dr Mi­lan Lat­ko­vić, pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra SPS, ko­ji se osvr­nuo na zna­čaj­ne re­zul­ta­te stran­ke iz vre­me­na ka­da je ona bi­la na vla­sti, kao i krup­ne oba­ve­ze u na­stu­pa­ju­ćem pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du. Pred­sed­nik Lat­ko­vić je is­ta­kao da SPS kon­so­li­du­je i uve­ća­va svo­je član­stvo i ima am­bi­ci­o­zne pla­no­ve za bu­duć­nost.

D. P.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: