• sreda, 4. oktobar 2023.
Ši­ri se po­lje sa­rad­nje
Ekonomija
0 Komentara

Ši­ri se po­lje sa­rad­nje

12. jul 2011. godine

Đorđe Božić, generalni sekretar Sremske privredne komore

Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra je, na po­sled­njem sa­stan­ku „Sav­ske ko­mi­si­je“, od­no­sno Fo­ru­ma pred­sed­ni­ka Eko­nom­ske re­gi­je u sli­vu re­ke Sa­ve, po­nu­di­la re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta pod na­zi­vom  “Sa­jam in­ve­sti­ci­o­nih po­ten­ci­ja­la u sli­vu re­ke Sa­ve”. Ovaj pro­je­kat je do­bio po­zi­tiv­ne oce­ne i, po sve­mu su­de­ći, bi­će ka­sni­je  re­a­li­zo­van, sa­zna­je­mo od Đor­đa Bo­ži­ća, ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra re­gi­o­nal­ne ko­mo­re.

Na­i­me, sed­ni­ca Fo­ru­ma pred­sed­ni­ka po­me­nu­te eko­nom­ske re­gi­je odr­ža­na je u Si­sku, a osim srem­skog, vred­nim pro­jek­tom oce­njen je i pred­log ak­tiv­no­sti Pri­vred­ne ko­mo­re Ba­nja Lu­ka o stva­ra­nju mre­že ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća u re­gi­ji.

– Da­lje za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti bi­le su su­šti­na ras­pra­va pred­stav­ni­ka ko­mo­ra čla­ni­ca ERUSRS-a na ovom sku­pu. Pri­o­ri­tet je dat iz­ra­di Vo­di­ča za pred­u­zet­ni­ke , ko­ji bi ob­u­hva­tio prav­nu re­gu­la­ti­vu, uslu­ge i pri­vred­ni pro­fil svih ko­mo­ra u sli­vu Sa­ve. Ve­za­no za pred­lo­že­ni pro­je­kat Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re, na­ši pred­stav­ni­ci su pre­zen­ta­ci­jom upo­zna­li pri­sut­ne o uoče­nim pro­ble­mi­ma u re­gi­o­nu, ci­lje­vi­ma, ak­tiv­no­sti­ma i oče­ki­va­nim re­zul­ta­ti­ma ve­za­nim za sa­jam in­ve­sti­ci­o­nih po­ten­ci­ja­la. To­kom di­sku­si­je naš pred­log je  oce­njen kva­li­tet­no ura­đe­nim, a nje­go­va re­a­li­za­ci­ja bi da­la efek­te u pri­vla­če­nju no­vih in­ve­sti­ci­ja i sa­mim tim je zah­te­van. Kon­sta­to­va­no je da iz­ra­da Vo­di­ča za pred­u­zet­ni­ke, po­kri­va deo ak­tiv­no­sti u ovom pro­jek­tu. Cilj Pro­jek­ta je pri­vla­če­nje no­vih in­ve­sti­ci­ja u pod­ruč­ju uz re­ku Sa­vu, a to zna­či pri­vred­ni rast, rast iz­vo­za i uvo­za, za­po­šlja­va­nje no­vih rad­ni­ka i bo­lji ži­vot­ni stan­dard sta­nov­ni­štva. Ovaj pred­log pro­jek­ta je po­dr­žan kao mo­guć za­jed­nič­ki pro­je­kat ERU­SRS-a u na­red­nom pe­ri­o­du, ali da se raz­mi­sli o lo­ka­ci­ji gde će se re­a­li­zo­va­ti, ka­ko bi se pri­vu­klo što vi­še po­ten­ci­jal­nih in­ve­sti­to­ra, ob­ja­snio nam je Đor­đe Bo­žić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re.

Pro­je­kat «Eko­nom­ska re­gi­ja u sli­vu re­ke Sa­ve» ob­u­hva­ta šest pri­vred­nih ko­mo­ra iz Slo­ve­ni­je, če­ti­ri iz Hr­vat­ske, pet iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i tri ko­mo­re iz Sr­bi­je. Pr­vi kon­kre­tan re­zul­tat te sa­rad­nje je bro­šu­ra «Atlas re­ke Sa­ve – na­u­tič­ki vo­dič» ko­ji je ob­ja­vljen.

S.Đ.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: