• sreda, 29. novembar 2023.
Pro­jek­ti­ma do kva­li­tet­ni­jeg ži­vo­ta
Hronika | Šid
0 Komentara

Pro­jek­ti­ma do kva­li­tet­ni­jeg ži­vo­ta

20. jul 2011. godine

Centar Sota

U okvi­ru re­dov­nih obi­la­ska me­snih za­jed­ni­ca, pred­sed­ni­ca op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić sa sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje Sot. Tom pri­li­kom po­tvr­đe­no je da će šid­ska lo­kal­na sa­mo­u­pra­va na­sta­vi­ti trend ula­ga­nja u se­o­ske sre­di­ne i da u tom po­gle­du me­šta­ni So­ta mo­gu oče­ki­va­ti re­a­li­za­ci­ju ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta ko­ji će po­bolj­ša­ti kva­li­tet ži­vo­ta u tom se­lu.

To­kom bo­rav­ka u So­tu, pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve uve­ri­li su se da su ne­ki od pro­ble­ma ko­ji su uoče­ni to­kom nji­ho­ve pro­šlo­go­di­šnje po­se­te tom se­lu u me­đu­vre­me­nu ot­klo­nje­ni. Pre sve­ga, re­kon­stru­i­san je obje­kat u ko­me je sme­šte­na se­o­ska am­bu­lan­ta, ogra­đe­na su sport­ska igra­li­šta, po­šljun­ča­ni atar­ski pu­te­vi i ure­đen sen­tar se­la.

Ka­ko je is­ta­kla pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić, upra­vo re­ša­va­nje jed­nog po jed­nog pro­ble­ma i je­ste na­me­ra  čel­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ka­ko bi se kva­li­tet ži­vo­ta me­šta­na po­di­gao na još ve­ći ni­vo, od­no­sno ka­ko bi se iz­jed­na­či­li uslo­vi ži­vo­ta u se­o­skim i grad­skim sre­di­na­ma.

– Na­da­mo se da bi usko­ro još ne­ki od na­ših ve­ćih pro­ble­ma bi­ti re­še­ni, te da će­mo us­pe­ti da re­a­li­zu­je­mo ne­ke od pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta. Ne­dav­no smo za­vr­ši­li  te­le­fo­ni­za­ci­ju se­la, a sa­da nam pre­o­sta­je još da ura­di­mo i vo­do­vod­nu mre­žu – re­kao je Sa­ša Po­va­žan, pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Sot, do­da­ju­ći da ve­ru­je da će u do­gled­no vre­me us­pe­ti da iz­gra­de i ka­na­li­za­ci­ju.

Ina­če, upra­vo u So­tu ovog le­ta se re­a­li­zu­je zna­čaj­na in­ve­sti­ci­ja u put­nu struk­tu­ru na pod­ruč­ju šid­ske op­šti­ne. Reč je o iz­grad­nji pu­ta iz­me­đu So­ta i Mo­lo­vi­na, za ko­ji je lo­kal­na vlast obez­be­di­la sred­stva iz po­kra­jin­skog fon­da, u vi­si­ni od oko 30 mi­li­o­na di­na­ra.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: